Ditë Informuese mbi Programin Erasmus+ në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë

Data: 31 Maj 2019

Vendi: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorës.

Tema: Takim Informaciondhënës

Një nga mënyrat më të thjeshta për të mësuar më tepër për Erasmus+ është të merrni pjesë në aktivitetet e Info Sessions qe zyra kombëtare Erasmus+ organizon.

Këtë të Premte, datë 31 Maj, ju ftojmë në ambjentet në Universitetit të Vlorës për të biseduar me tepër dhe jemi të hapur për pyetjet tuaja.

 

Tek linku me poshte gjeni axhenden:

Regional Info Day Erasmus+ 31 May 2019

Ftesë e hapur për pjesëmarrje në Seminari kombëtar HERE “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve” që do të mbahet ditën e enjte, më datë 24 Maj 2018, ora 9:30, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës (salla Silvano Pedrollo).

 

Objektivat kryesore të Seminarit HERE përfshijnë:

 

–       Zbatimin e kërkesave të LAL për rolin e studentëve në IAL-të;

–       Rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse të IAL dhe të sistemit të AL;

–       Diskutimin  për organizimin e sondazhit kombëtar të studentëve;

–       Shkëmbimin e  mendimeve, ideve  dhe përvojave  lidhur me zbatimin e mekanizmave formalë dhe informalë të angazhimit të studentëve;

–       Diskutimin mbi zhvillimin e një kulture institucionale të përfshirjes së studentëve

–       Diskutimin  mbi rolin e studentëve në sigurimin e cilësisë në IAL-të;

–       Paraqitjen e praktikave të mira dhe konkrete evropiane për angazhimin e studenteve dhe të shoqatave të tyre;

–       Diskutimin e disa rezultateteve të pyetësorit për përfaqesuesit në senat në IAL-të publike;

–       Dhënien e rekomandimeve për përmirësime të mëtejshme në rritjen e rolit të studentëve në IAL-të;

 

 

Ju mirëpresim !

Konsultim publik mbi të ardhmen e programeve të BE-së.

Komisioni Evropian ka lançuar një pyetësor online për të marrë vlerësimin mbi mënyrën e funskionimit të programeve komunitare, përfshirë programin Erasmus +. Ky ushtrim është pjesë e një konsultimi më të gjerë gjë do të përmbyllet në 2018 me hartimin e kuadrit të ardhshëm financiar shumëvjeçarë të BE-së.

Të gjithë përfituesit shqiptarë të programit Erasmus + janë të lutur ta plotësojnë këtë pyëtesor që gjendet në linkun:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020values

Pyetësori zgjat mesatarisht 30 min dhe të jep mundësinë ta ruash dhe ta ripunosh dokumentin në vijimësi. Afati i fundit i plotësimit së pyetësorit është 8 Marsi, 2018.

Tryezë diskutimi “Politikat Europiane për të rinjtë”

Programi

Programi
11.00 – 11.20 Fjalë përshëndetëse:

-Z. Genc POLLO, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian
-Prof. Dr. Mynyr KONI, Rektor i Universitetit të Tiranës
-Z. Bledi ÇUÇI, Zv. Kryetar i Komisionit të Integrimit Europian
11:20 – 11.35 Rrugëtimi 4 vjeçar i arsimit të lartë shqiptar në Erasmus +
Znj. Elona SARAÇI, koordinatore e Zyrës Kombëtare të Erasmus.
11:35 – 11.45 Universiteti i Tiranës -një histori suksesi në kuadër të Erasmus+

Z. Elton SKËNDAJ, Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit. Universiteti i Tiranës.

11.45 – 12.15 Pyetje dhe Diskutime
12.15-12.45 Koktej përmbyllës

Publikohen thirrjet e propozimeve dhe guida e programit për vitin 2018 në Erasmus+.

Thirrjet e propozimeve dhe guida e programit për vitin 2018 në Erasmus + janë publikuar fillimisht në faqen e internetit të Komisionit Europian.

Këto dokumente janë të disponueshme tek adresat më poshtë:

Thirrjet për propozime 2018 në Erasmus+

Guida e programit 2018 në Erasmus+

Afatet e mbylljes së thirrjeve për komponentët e rëndësishëm të programit Erasmus + janë si vijon:

  • KA1 “Mobiliteti i individëve në fushën e Arsimin e Lartë” – 1 Shkurt 2018;
  • KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” – 8 Shkurt 2018;
  • Programi Jean Monnet – 22 Shkurt 2018;

Informacioni mbështetës për aplikimin në thirrjet e programit Erasmus + do të jetë shumë shpejt  i disponueshëm tek adresa web e Agjencisë Ekzekutive e programit Erasmus +, si vijon :

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Ftesë për pjesëmarrje në Seminarin kombëtar HERE “Rëndësia e studimeve të doktoratës”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Rëndësia e studimeve të doktoratës” që do të mbahet në Universitetin e Durrësit, më datë 18 tetor 2017. (Sipas draft – programit të mëposhtëm).

Ky seminar do të mbledhë së bashku anëtarë të stafeve akademike nga IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit, etj, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë.

Qëllimi i seminarit është të inkurajojë reflektimin dhe diskutimin midis akademikëve, ekspertëve nga universitetet e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit. Ky seminar do të kontribuojë në sigurimin e aftësive të duhura për të zhvilluar hulumtime të doktoratës, për të shkruar teza cilësore si edhe për të optimizuar procedurën e realizimit të saj, nëpërmjet trajtimit në aspektin praktik të procesit.

Saminari do të ndërohet me pjesëmarrjen e dy ekspertëve ndërkombëtar Prof. Melita Kovacevic, kryetare e Këshillit të Shoqatës së Universiteteve Evropiane për Edukimin Doktoral dhe pedagoge në Universitetin e Zagrebit dhe Prof. Lucas Zinner, kryetar i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit të karrierës në Universitetin e Vjenës, të cilët do të referojnë dhe do të ndajnë me pjesëmarrësit ekspertizën e tyre lidhur me praktikat e mira në Evropë dhe më gjerë për të shmangur plagjiaturën, si dhe për të siguruar cilësinë e kërkimit shkencor dhe tezës së doktoraturës.

 

Publikohet lista e prioriteteve kombëtare dhe rajonale për thirrjen e vitit 2018 në “Rritjen e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +

Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus + në Bruksel ka shpallur listen e prioriteteve kombëtare dhe prioriteteve rajonale të vlefshme për projekt propozimet për thirrjen e ardhshme në komponenitin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.

Lista e plotë e prioriteteve kombëtare dhe rajonale së bashku me materialin shpjegues për prioritetet gjendet në linkun e mëposhtëm.

National and cross cutting priorities call 2018

 

Regional and cross cutting priorities call 2018

 

Explanation of priorities – 2018

Vend pune për koordinatorin e Zyrës Kombëtare të Erasmus + në Shqipëri (NEO)

The Albanian Ministry of Education and Sports (MoES), the EC Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture (EACEA) and the EU Delegation to Albania are looking for a new

Coordinator

for the National Erasmus+ Office in Albania (NEO)

 

The successful candidate will be responsible for the implementation and coordination of the following activities: Promotion, information and follow up of Erasmus+ and other relevant EU programmes; Advice and support to potential applicants at local level interested to apply for Erasmus+ projects; Project monitoring; Follow up of higher education issues; administration of the NEO, etc.

 

For complete information and application, please refer to the following links:

 

EU Delegation: https://eeas.europa.eu/delegations/albania/area/jobs-funds_en

MoES: http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/vende-vakante

Deadline for applications: 5 October 2017, midnight Brussels time.

 

For all questions please contact directly EACEA at: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

 

For additional information on Erasmus+, please consult: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.html

 

 

Shpallen projektet fituese për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.

Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus + shpalli rezultatet e thirrjes së aplikimeve për vitin 2017 për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë”.   Në përfundim të këtij procesi, 2 projekte me koordinator shqiptar dhe 4 projekte me partnerë shqiptar u përzgjodhën fitues. Në total, plot 15 universitete dhe 3 institucione jo universitare shqiptare do të përfitojnë nga projektet e përzgjedhura.  

Më poshtë gjendet lista e plotë e projekteve të rekomanduara për financim  për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2017_results_by_region_publication_without_total_final.pdf