“Sfidat drejt implementimit të suksesshëm të programit ‘Master i Përbashkët’ ”

Aktiviteti shtyhet per Shkurt 2020

Datë:  16 Dhjetor 2019

Ora: 09:30 – 16:00

Vendi: Universiteti Politeknik I Tiranës.

Programi “Master i përbashkët” është themeluar që në Deklaratën e Bolonjës me Komunikatën e Pragës dhe në ditët e sotme gjithnjë e më shumë Universitetet Evropiane ofrojnë programe të përbashkëta si një mjet i rëndësishëm në ndërkombëtarizimin dhe bashkëpunimin brenda Zonës Arsimore Evropiane.

Seminari kombëtar ka për objektiv informimin, nxitjen e reflektimit dhe debatit midis pedagogëve, ekspertëve, zyrtarëve publik, mbi zhvillimet e fundit të programit “Master i Përbashkët” në kornizën shqiptare.

Ky aktivitet, pritet të mbledhë më shumë se 100 përfaqësues nga universitet e vendit, ministritë e ndryshme, agjencitë publike që veprojnë në arsimin e lartë, ekspertët shqiptarë dhe të BE-së, etj.

Ju mirëpresim!

CALL 2020- U hapen thirrjet për Aplikimeve 2020 për Programet Erasmus+

– Key Action 1 (KA1) – Shkëmbim Studimor të Individit

– Key Action 2 (KA2) – Bashkëpunim për inovacion dhe shkëmbim të praktikave të mira

– Key Action 3 (KA3) – Mbështetje për reformën e politikave

– Jean Monnet activities

– Sport

Cdo institucion publik ose privat aktiv në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit mund të aplikojë për fonde në kuadër të Programit Erasmus +

Për më shumë informacion gjeni linkun më poshtë:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en

SEMINAR RAJONAL HERE- EKPERTET E REFORMAVE TE ARSIMIN E LARTE

NE MBESHTETJE TE PERPJEKJEVE PER TE PERFORCUAR DIMENSIONIN SOCIAL NE ARSIMIN E LARTE.

Me pjesëmarrjen e :

-HERE dhe NEO nga vendet e rajonit

-Anëtar senati te komisionit te planit strategjik

-ASCAL

-Përgjegjës departamenti

-Koordinator programi studimi

-Perfaqësues të studenteve

-Perfaqësues të zyrave SC dhe Karrierës.

 

Datë:  26 Nëntor  2019

Ora:    9.30- 16.00

Institucioni pritës: Universiteti i Tiranës, Fakulteti I shkencave të , Tiranë

Erasmus+Quiz, aktivitet në kuadër te ditëve ndërkombëtare Erasmus+

Aktiviteti Erasmus+Quiz është një ndër aktivitetet  që zhvillohen në qytetin e Tiranës në kuadër të Erasmus+Days 2019. Pyetësori do të jetë përqëndruar në programet Erasmus+, njohuri mbi mundësitë që ofron programi, eksperiencat, vendet dhe kulturat që përfshihen në këtë program.

 

Zyra Erasmus+ në Tiranë fton në orën 20:00, datë 12 Tetor, në Destil Tirana, të gjithë ata që kanë eksperiencë të dëgjuar dhe jetuar, ata që kanë nevojë të mesojnë më shumë për Erasmus+ dhe të gjithë ata që kanë dëshirë të argëtohen.

Çmimet për fituesit, nuk do të mungojnë

Ditë Informuese mbi Programin Erasmus+ në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë

Data: 31 Maj 2019

Vendi: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorës.

Tema: Takim Informaciondhënës

Një nga mënyrat më të thjeshta për të mësuar më tepër për Erasmus+ është të merrni pjesë në aktivitetet e Info Sessions qe zyra kombëtare Erasmus+ organizon.

Këtë të Premte, datë 31 Maj, ju ftojmë në ambjentet në Universitetit të Vlorës për të biseduar me tepër dhe jemi të hapur për pyetjet tuaja.

 

Tek linku me poshte gjeni axhenden:

Regional Info Day Erasmus+ 31 May 2019

Ftesë e hapur për pjesëmarrje në Seminari kombëtar HERE “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve” që do të mbahet ditën e enjte, më datë 24 Maj 2018, ora 9:30, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës (salla Silvano Pedrollo).

 

Objektivat kryesore të Seminarit HERE përfshijnë:

 

–       Zbatimin e kërkesave të LAL për rolin e studentëve në IAL-të;

–       Rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse të IAL dhe të sistemit të AL;

–       Diskutimin  për organizimin e sondazhit kombëtar të studentëve;

–       Shkëmbimin e  mendimeve, ideve  dhe përvojave  lidhur me zbatimin e mekanizmave formalë dhe informalë të angazhimit të studentëve;

–       Diskutimin mbi zhvillimin e një kulture institucionale të përfshirjes së studentëve

–       Diskutimin  mbi rolin e studentëve në sigurimin e cilësisë në IAL-të;

–       Paraqitjen e praktikave të mira dhe konkrete evropiane për angazhimin e studenteve dhe të shoqatave të tyre;

–       Diskutimin e disa rezultateteve të pyetësorit për përfaqesuesit në senat në IAL-të publike;

–       Dhënien e rekomandimeve për përmirësime të mëtejshme në rritjen e rolit të studentëve në IAL-të;

 

 

Ju mirëpresim !

Konsultim publik mbi të ardhmen e programeve të BE-së.

Komisioni Evropian ka lançuar një pyetësor online për të marrë vlerësimin mbi mënyrën e funskionimit të programeve komunitare, përfshirë programin Erasmus +. Ky ushtrim është pjesë e një konsultimi më të gjerë gjë do të përmbyllet në 2018 me hartimin e kuadrit të ardhshëm financiar shumëvjeçarë të BE-së.

Të gjithë përfituesit shqiptarë të programit Erasmus + janë të lutur ta plotësojnë këtë pyëtesor që gjendet në linkun:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020values

Pyetësori zgjat mesatarisht 30 min dhe të jep mundësinë ta ruash dhe ta ripunosh dokumentin në vijimësi. Afati i fundit i plotësimit së pyetësorit është 8 Marsi, 2018.

Tryezë diskutimi “Politikat Europiane për të rinjtë”

Programi

Programi
11.00 – 11.20 Fjalë përshëndetëse:

-Z. Genc POLLO, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian
-Prof. Dr. Mynyr KONI, Rektor i Universitetit të Tiranës
-Z. Bledi ÇUÇI, Zv. Kryetar i Komisionit të Integrimit Europian
11:20 – 11.35 Rrugëtimi 4 vjeçar i arsimit të lartë shqiptar në Erasmus +
Znj. Elona SARAÇI, koordinatore e Zyrës Kombëtare të Erasmus.
11:35 – 11.45 Universiteti i Tiranës -një histori suksesi në kuadër të Erasmus+

Z. Elton SKËNDAJ, Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit. Universiteti i Tiranës.

11.45 – 12.15 Pyetje dhe Diskutime
12.15-12.45 Koktej përmbyllës

Publikohen thirrjet e propozimeve dhe guida e programit për vitin 2018 në Erasmus+.

Thirrjet e propozimeve dhe guida e programit për vitin 2018 në Erasmus + janë publikuar fillimisht në faqen e internetit të Komisionit Europian.

Këto dokumente janë të disponueshme tek adresat më poshtë:

Thirrjet për propozime 2018 në Erasmus+

Guida e programit 2018 në Erasmus+

Afatet e mbylljes së thirrjeve për komponentët e rëndësishëm të programit Erasmus + janë si vijon:

  • KA1 “Mobiliteti i individëve në fushën e Arsimin e Lartë” – 1 Shkurt 2018;
  • KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” – 8 Shkurt 2018;
  • Programi Jean Monnet – 22 Shkurt 2018;

Informacioni mbështetës për aplikimin në thirrjet e programit Erasmus + do të jetë shumë shpejt  i disponueshëm tek adresa web e Agjencisë Ekzekutive e programit Erasmus +, si vijon :

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Ftesë për pjesëmarrje në Seminarin kombëtar HERE “Rëndësia e studimeve të doktoratës”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Rëndësia e studimeve të doktoratës” që do të mbahet në Universitetin e Durrësit, më datë 18 tetor 2017. (Sipas draft – programit të mëposhtëm).

Ky seminar do të mbledhë së bashku anëtarë të stafeve akademike nga IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit, etj, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë.

Qëllimi i seminarit është të inkurajojë reflektimin dhe diskutimin midis akademikëve, ekspertëve nga universitetet e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit. Ky seminar do të kontribuojë në sigurimin e aftësive të duhura për të zhvilluar hulumtime të doktoratës, për të shkruar teza cilësore si edhe për të optimizuar procedurën e realizimit të saj, nëpërmjet trajtimit në aspektin praktik të procesit.

Saminari do të ndërohet me pjesëmarrjen e dy ekspertëve ndërkombëtar Prof. Melita Kovacevic, kryetare e Këshillit të Shoqatës së Universiteteve Evropiane për Edukimin Doktoral dhe pedagoge në Universitetin e Zagrebit dhe Prof. Lucas Zinner, kryetar i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit të karrierës në Universitetin e Vjenës, të cilët do të referojnë dhe do të ndajnë me pjesëmarrësit ekspertizën e tyre lidhur me praktikat e mira në Evropë dhe më gjerë për të shmangur plagjiaturën, si dhe për të siguruar cilësinë e kërkimit shkencor dhe tezës së doktoraturës.