Ftesë e hapur për pjesëmarrje në Seminari kombëtar HERE “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve” që do të mbahet ditën e enjte, më datë 24 Maj 2018, ora 9:30, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës (salla Silvano Pedrollo).

 

Objektivat kryesore të Seminarit HERE përfshijnë:

 

–       Zbatimin e kërkesave të LAL për rolin e studentëve në IAL-të;

–       Rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse të IAL dhe të sistemit të AL;

–       Diskutimin  për organizimin e sondazhit kombëtar të studentëve;

–       Shkëmbimin e  mendimeve, ideve  dhe përvojave  lidhur me zbatimin e mekanizmave formalë dhe informalë të angazhimit të studentëve;

–       Diskutimin mbi zhvillimin e një kulture institucionale të përfshirjes së studentëve

–       Diskutimin  mbi rolin e studentëve në sigurimin e cilësisë në IAL-të;

–       Paraqitjen e praktikave të mira dhe konkrete evropiane për angazhimin e studenteve dhe të shoqatave të tyre;

–       Diskutimin e disa rezultateteve të pyetësorit për përfaqesuesit në senat në IAL-të publike;

–       Dhënien e rekomandimeve për përmirësime të mëtejshme në rritjen e rolit të studentëve në IAL-të;

 

 

Ju mirëpresim !

Konsultim publik mbi të ardhmen e programeve të BE-së.

Komisioni Evropian ka lançuar një pyetësor online për të marrë vlerësimin mbi mënyrën e funskionimit të programeve komunitare, përfshirë programin Erasmus +. Ky ushtrim është pjesë e një konsultimi më të gjerë gjë do të përmbyllet në 2018 me hartimin e kuadrit të ardhshëm financiar shumëvjeçarë të BE-së.

Të gjithë përfituesit shqiptarë të programit Erasmus + janë të lutur ta plotësojnë këtë pyëtesor që gjendet në linkun:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020values

Pyetësori zgjat mesatarisht 30 min dhe të jep mundësinë ta ruash dhe ta ripunosh dokumentin në vijimësi. Afati i fundit i plotësimit së pyetësorit është 8 Marsi, 2018.

Tryezë diskutimi “Politikat Europiane për të rinjtë”

Programi

Programi
11.00 – 11.20 Fjalë përshëndetëse:

-Z. Genc POLLO, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian
-Prof. Dr. Mynyr KONI, Rektor i Universitetit të Tiranës
-Z. Bledi ÇUÇI, Zv. Kryetar i Komisionit të Integrimit Europian
11:20 – 11.35 Rrugëtimi 4 vjeçar i arsimit të lartë shqiptar në Erasmus +
Znj. Elona SARAÇI, koordinatore e Zyrës Kombëtare të Erasmus.
11:35 – 11.45 Universiteti i Tiranës -një histori suksesi në kuadër të Erasmus+

Z. Elton SKËNDAJ, Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit. Universiteti i Tiranës.

11.45 – 12.15 Pyetje dhe Diskutime
12.15-12.45 Koktej përmbyllës

Publikohen thirrjet e propozimeve dhe guida e programit për vitin 2018 në Erasmus+.

Thirrjet e propozimeve dhe guida e programit për vitin 2018 në Erasmus + janë publikuar fillimisht në faqen e internetit të Komisionit Europian.

Këto dokumente janë të disponueshme tek adresat më poshtë:

Thirrjet për propozime 2018 në Erasmus+

Guida e programit 2018 në Erasmus+

Afatet e mbylljes së thirrjeve për komponentët e rëndësishëm të programit Erasmus + janë si vijon:

  • KA1 “Mobiliteti i individëve në fushën e Arsimin e Lartë” – 1 Shkurt 2018;
  • KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” – 8 Shkurt 2018;
  • Programi Jean Monnet – 22 Shkurt 2018;

Informacioni mbështetës për aplikimin në thirrjet e programit Erasmus + do të jetë shumë shpejt  i disponueshëm tek adresa web e Agjencisë Ekzekutive e programit Erasmus +, si vijon :

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Ftesë për pjesëmarrje në Seminarin kombëtar HERE “Rëndësia e studimeve të doktoratës”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Rëndësia e studimeve të doktoratës” që do të mbahet në Universitetin e Durrësit, më datë 18 tetor 2017. (Sipas draft – programit të mëposhtëm).

Ky seminar do të mbledhë së bashku anëtarë të stafeve akademike nga IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit, etj, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë.

Qëllimi i seminarit është të inkurajojë reflektimin dhe diskutimin midis akademikëve, ekspertëve nga universitetet e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit. Ky seminar do të kontribuojë në sigurimin e aftësive të duhura për të zhvilluar hulumtime të doktoratës, për të shkruar teza cilësore si edhe për të optimizuar procedurën e realizimit të saj, nëpërmjet trajtimit në aspektin praktik të procesit.

Saminari do të ndërohet me pjesëmarrjen e dy ekspertëve ndërkombëtar Prof. Melita Kovacevic, kryetare e Këshillit të Shoqatës së Universiteteve Evropiane për Edukimin Doktoral dhe pedagoge në Universitetin e Zagrebit dhe Prof. Lucas Zinner, kryetar i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit të karrierës në Universitetin e Vjenës, të cilët do të referojnë dhe do të ndajnë me pjesëmarrësit ekspertizën e tyre lidhur me praktikat e mira në Evropë dhe më gjerë për të shmangur plagjiaturën, si dhe për të siguruar cilësinë e kërkimit shkencor dhe tezës së doktoraturës.

 

Publikohet lista e prioriteteve kombëtare dhe rajonale për thirrjen e vitit 2018 në “Rritjen e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +

Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus + në Bruksel ka shpallur listen e prioriteteve kombëtare dhe prioriteteve rajonale të vlefshme për projekt propozimet për thirrjen e ardhshme në komponenitin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.

Lista e plotë e prioriteteve kombëtare dhe rajonale së bashku me materialin shpjegues për prioritetet gjendet në linkun e mëposhtëm.

National and cross cutting priorities call 2018

 

Regional and cross cutting priorities call 2018

 

Explanation of priorities – 2018

Vend pune për koordinatorin e Zyrës Kombëtare të Erasmus + në Shqipëri (NEO)

The Albanian Ministry of Education and Sports (MoES), the EC Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture (EACEA) and the EU Delegation to Albania are looking for a new

Coordinator

for the National Erasmus+ Office in Albania (NEO)

 

The successful candidate will be responsible for the implementation and coordination of the following activities: Promotion, information and follow up of Erasmus+ and other relevant EU programmes; Advice and support to potential applicants at local level interested to apply for Erasmus+ projects; Project monitoring; Follow up of higher education issues; administration of the NEO, etc.

 

For complete information and application, please refer to the following links:

 

EU Delegation: https://eeas.europa.eu/delegations/albania/area/jobs-funds_en

MoES: http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/vende-vakante

Deadline for applications: 5 October 2017, midnight Brussels time.

 

For all questions please contact directly EACEA at: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

 

For additional information on Erasmus+, please consult: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.html

 

 

Shpallen projektet fituese për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.

Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus + shpalli rezultatet e thirrjes së aplikimeve për vitin 2017 për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë”.   Në përfundim të këtij procesi, 2 projekte me koordinator shqiptar dhe 4 projekte me partnerë shqiptar u përzgjodhën fitues. Në total, plot 15 universitete dhe 3 institucione jo universitare shqiptare do të përfitojnë nga projektet e përzgjedhura.  

Më poshtë gjendet lista e plotë e projekteve të rekomanduara për financim  për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2017_results_by_region_publication_without_total_final.pdf