Challenges Toward Successful Joint Degrees Implementation

Albanian Erasmus+ Office in cooperation with Albanian HERE team organized the online HERE seminar: ‘Challenges toward successful joint degrees implementation’, on 25th of September 2020.

The following topics were tackled during the seminar:

 1. Sharing experiences from the Erasmus Mundus Master in Work, Organizational, and Personnel Psychology;
 2. Albanian legislation framework is in support of “Joint Degree”;
 3. French Institute of Management-a delocalization experience;
 4. European Accreditation of Joint Degrees: The case of PoSIG / Joint Master Degree in Political Science: Governance and Integration;
 5. Challenges for the implementation of Joint Master Degrees: Lessons learned from the Erasmus Mundus Master in Work, Organizational, and Personnel Psychology;
 6. Sharing experiences of HEIs offering Joint Degrees in Albania: good practices and challenge;
 7. Types of internationalization of Joint study program;
 8. Difficulties and challenges in project implementation: Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture –HarISA project.

Attached, you will find the conclusions and recommendations of the seminar

Agenda ‘Joint degrees’- 25 September 2020

Conclusions,reccomendations on Joint degrees, 25 September 2020

Cara_HARISA_HERE_Presentation

Hajderi – Sharing experiences of HEIs offering Joint Degrees 25 Sept 2020

IFG- A.Xhuvani

Joint Degree Presentation Erasmus HERE AGj

O.Malltezi PoSIG 25 Shtator 2020

Presentation_1_Sharing experiences_FV Leonor

Presentation_2_Challenges4implementation _FV leonor 2

Types of internationalisation of Joint study programmes

NATIONAL HERE SEMINAR ON RTSH

Albanian Erasmus+ Office in cooperation with National Experts for the Reform of Higher Education – HERE, will organize the seminar on: “Supporting the efforts to strengthen the social dimension of Albanian Higher Education”, which will be hosted by RTSH 1- HD through the show “Auditor Arsimi”, on 4 July 2020,  at 16.35-18.00

The show will be moderated by Ms. Edlira Birko- Journalist of “Auditor Arsimi” on RTSh.

The main objectives of this seminar would be:

 • Information on the Bologna process, policies and goals regarding the social dimension;
 • Collection and processing of data for students;
 • Strengthening support for student admission from underrepresented groups;
 • Increasing academic and financial support for students, taking into account the aspect of the SD;
 • Design and implement strategies and policies based on the social dimension and preparing students as citizens of the society;
 • Increasing support for student mobility and for entering into the job market;
 • Reflection of the social dimension in the Quality Code and its implementation;
 • Familiarity with institutional strategies for the implementation of the social dimension.

We kindly invite the TV audience, mainly the academic staff of HEIs engaged in the strategic plan, to attend the transmission of the show ‘Auditor Arsimi, on 4th of July 2020, at 1635 – 1800!

ICM_Vizitë Virtuale Monitoruese_UElbasan_2020

Datë: 25 Qershor,2020

Vendodhja: Platforma ZOOM

Organizuar: Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” (UE).

Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri zhvilloi në datën 25 Qershor 2020, takimin virtual monitorues, mbi Programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM), Erasmus+”, me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” (UE).

Studentë si brenda dhe jasht Shqipërisë, staf akademik dhe administrativ që kanë zhvilluar apo janë duke zhvilluar shkëmbime nën programin Erasmus+, u bashkuan në këtë aktivitet dhe ndanë më në detaje eksperiencën dhe risitë që ky isntitucion është duke ndërmarë.

Për herë të parë u bashkuan në këtë lloj aktiviteti edhe patnerët e UE nga vendet e programit, Gjermania, Turqia, Bullgaria dhe Anglia,

Takimi i kushtoi një rëndësi të veçantë mirëvajtjes të proçesit mësimor dhe sidomos jetesës të studentëve gjatë periudhës të Pandemisë.

UE aktualisht ka 48 marrëveshje ndërinstitucionale me Universitete nga 14 vendet e Programit. Vetëm gjatë dy viteve 2018-2020 këto institucione kanë shkëmbyer dhe pritet të shkëmbejnë mbi 320 studentë dhe mbi 260 staf (akademik dhe administrativ).

Lexoni për të rejat e thirrjve në websitin e Univeristetit:

http://www.uniel.edu.al/index.php/al/thirrje/1326-mobilitete-new

Dhe më shumë informacion mbi programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM)” ne link-un e websitit:

http://erasmusplus.al/?page_id=1110

                   

ICM_Vizitë Virtuale Monitoruese_UVlora_2020

Datë: 04 Qershor,2020

Vendodhja: Platforma GoToMeeting

Organizuar: Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë (UV)

Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri zhvilloi në datën 4 Qershor 2020, takimin virtual monitorues, mbi Programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM), Erasmus+”, me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë (UV).

U bashkuan në këtë takim studentë si brenda dhe jasht Shqipërisë, staf akademik dhe administrativ që kanë zhvilluar apo janë duke zhvilluar shkëmbime nën programin Erasmus+, si edhe drejtuesit e fakultetve për të ndarë më në detaje eksperiencën dhe risitë që ky institucion është duke ndërmarë.
Takimi i kushtoi një rëndësi të veçantë mirëvajtjes të proçesit mësimor dhe sidomos jetesës të studentëve gjatë periudhës të Pandemisë.
UV aktualisht ka 63 marrëveshje ndërinstitucionale me Universitete nga 20 vendet e Programit. Vetëm gjatë dy viteve 2018-2020 këto institucione kanë shkëmbyer me njëri-tjetrin në total 284 studentë dhe staf (akademik dhe administrativ).

Lexoni për të rejat e thirrjve në websitin e Univeristetit:

https://univlora.edu.al/en/sektori-projekteve/erasmus/

Dhe më shumë informacion mbi programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM)” ne linkune e websitit:

http://erasmusplus.al/?page_id=1110

                     

ICM_Vizitë Virtuale Monitoruese_UET_2020

Datë: 20 Maj,2020

Vendodhja: Platforma Microsoft TEAM

Organizuar: Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe Universiteti Europian i Tiranës

Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri zhvilloi në daten 20 Maj 2020, takimin virtual monitorues, mbi Programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM), Erasmus+”, me Universitetin Europian të Tiranës.

U bashkuan në këtë takim studentë, staf akademik dhe administrativ që kanë zhvilluar apo janë duke zhvilluar shkëmbime nën programin Erasmus+.
UET aktualisht ka 49 marrëveshje ndërinstitucionale me Universitete nga 15 vendet e Programit. Vetëm gjatë dy viteve 2018-2020 këto institucione kanë dakortësuar të shkëmbejnë me njëri-tjetrin në total 302 studentë dhe 354 staf akademik dhe admisnitrativ.

UET ka zhvilluar guida ne gjuhën shqipe dhe angleze për t’i ardhur në ndihmë studentëve dhe stafit që marrin pjesë në shkëmbimet e programit Erasmus+.

Lexoni për të rejat e thirrjve në websitin e Univeristetit:

http://uet.edu.al/new/?s=mobilitete

Dhe më shumë informacion mbi programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM)” ne linkune e websitit:

http://erasmusplus.al/?page_id=1110

         

Takimi vjetor i Zyrave Kombëtare Erasmus+

Datë: 29 Janar,2020

Vendodhja: DG H.R Meeting Room, Brussels

Organizuar: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA

Në datën 29 Janar u zhvillua, takimi i Zyrave Kombëtare Erasmus+, një event vjetor, që mbledh përfaqësues të Zyrave Kombëtare Erasmus+ (ZKE+), për të diskutuar çëshjte në lidhje me menaxhimin e ZKE+ (si përgjegjëse për menaxhimin vendor të dimensionit ndërkombëtar të aspekteve të Programit Erasmus + të arsimit të lartë, në 27 vende partnere jashtë BE-së) dhe elementeve specifikë të përshtatshëm për rolin e tyre në promovimin dhe monitorimin e programit Erasmus+ për arsimin e lartë.

Edhe këtë janar, takimi i ZKE+ i’u përmbajt të njëjtit program me elementet e mëposhtme:

 • takimi rajonal me oficerët e zyrave të DG EAC, Shefin e Sektorëve A4 dhe zyrtarët përkatës të projektit EACEA;
 • takime bilaterale (secili ZKE+ me oficerin e programit).
 • Praktikat më të mira dhe raportet e suksesit 2015-2019 te ZKE+ u prezantuan.

Kontaktet e ZKE+, I gjeni mëposht:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en

   

Programi Erasmus+ “Ndërtim Kapacitetesh në Arsimin e Lart”. Takimi “Grant Holders”

Datë: 27-28 Janar,2020

Vendodhja: SQUARE Brussels Meeting Centre, Brussels

Organizuar: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA

Në datat 27 dhe 28 Janar, 2020, Zyra Kombëtare Erasmus+ për AL në Shqipëri, sëbashku me përfaqësuesit e 10 Projekteve fituese nga IAL shqiptare, në programin Erasmus+ “Ndërtim Kapacitetesh në AL” mori pjesë ne takimin “Grant Holders 2020”.
Gjatë takimit dy-ditorë EACEA prezantoi teknikalitetet, risitë guidat, këshillat për implementim sa më të sukseshëm të projekteve në dy apo tre vitet e ardhshme. Detaje më të hollësishme u diskutuan në takimet bilaterele midis përfaqësuesëve të EACEA me pjesëmarrësit,

Takimi ka qenë një mundësi e shkëlqyer për pjsëmarrësit më të rinj dhe ata me përvojë për të shkëmbyer njohuri dhe krijuar mundësira rrjetëzimi për projekte të tjera.

Në thirrje 2019 u mbështetën nga programi Erasmus+ CBHE 163 projekte më përfshirjen e 1194 organizata.
Jemi shumë krenar që Shqipëria në thirrjen e fundit ka rritur numrin e fituesve në 10 dhe 5 prej tyre janë koordinator të patneriteteve nga Europa dhe Ballkani Perëndimor.
Projektet fituese në thirrjen 2019 CBHE janë:

01 VTech@WBUni-“Accelerating Western Balkans University
Modernization by Incorporating Virtual Technologies (VTech@WBUni)” Koordinator UAMD UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES, me partner të IAL shqiptare; UET, POLIS, EPOKA

02 REACH- “Improving REsearch capacities of Albanian
higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage” koordinator UNIVERSITETI I ARTEVE, me partner të IAL shqiptare; UPT , ASA Akademia e Studimeve Albanologjike, UNISHK, Ministria e Arsimit

03 DRIVE- “Developing Research and InnoVation
CapacitiEs in Albania and Kosovo”, koordinator UNIVERSITETI POLIS SHPK, me partner të IAL shqiptare, UET, UPT.

04 INTERBA- “INTERnationalization at Home: Embedding
Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans” UNIVERSITETI I TIRANES, me partner të IAL shqiptare; UET.

05 BSTONE- “Higher Education–Enterprise platform for
fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans”, koordinator UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES, me partner shqiptar të IAL shqiptare; UE, UoGJ

06 BLUEWBC- Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries”, me partner shqiptar UV, UT, DPDetare.

07 KnowHub “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity.” me partnerët shqiptar UV, UET.

08 QUADIC “Quality development of international cooperation and project management” me patner shqiptar UET, UAMD, UoGJ, UMT, UNIKO.

09 VALEU-X “Virtual Albanian European Universities Exchange” me patner shqiptar, UET, EPOKA, UNISHK, UE, UAMD, UNIKO

10 GEOBIZ “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics” , me partner shqiptar UPT, UT, Land & co Drejtoria e GIZ kombëtar dhe gjeoportalit

p.s renditja e projekteve nga lista e EACEA.

Për më shumë informacione, axhenden dhe guidat të manaxhimit të propjekteve CBHE  i gjeni tek linku i mëposhtëm:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-capacity-building-in-higher-education-grantholders-meeting_en

                        

Zyra Kombëtare Erasmus+ e AL në panairin “ME and EUROPE”

Datë: 24 Janar,2020

Vendodhja: Hotel “International”, Tiranë

Organizuar: Rrjeti Asan

E Premte, 24 Janar Zyra Kombëtare Erasmus+ e AL morri pjesë në panairin “ME and EUROPE” I organizuar nga Rrjeti Asan, në kuadër të nismës “E-Citizens, Albania in Europe” financuar nga Bashkimi Europia.

Në aktivitet morën pjesë aktorë të rëndësishëm, organizata dhe institucione në fushën e integrimit të të rinjve, të cilët mësuan më shumë për vlerat e Bashkimit Europian si edhe informacione për programet e studimit ne Europë.

Stenda e Zyrës Kombëtare Erasmus+ në këtë panair, u vizitua nga shumë student dhe të rinj të cilët u informuan për mundësitë e ofruara nga Erasmus+ si shkëmbimet studentore, aplikimet për programet master, Joint Master Mundus dhe PhD, Marie Currie.

Informacione më të detajuara për këto programe mund t’i gjeni:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://ec.europa.eu/stages/home_en

    

Vizitë Monitoruese UBT për programin KA1 “Shkëmbime Studentore dhe Stafi”

Datë: 21 Janar, 2020

Vendodhja: Universiteti Bujqësor i Tiranës

Organizuar: Zyra Kombëtare Erasmus+

Zyra Kombëtare Erasmus+ AL në Shqipëri, në datën 21 Janar zhvilloi vizitën monitoruese për programin Erasmus+”Shkëmbim Studentor dhe Stafi” (International Credi Mobility KA01) në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

UBT ka zhvilluar me suksese gjatë dy viteve të fundit mbi 26 Marrëveshje me Universitete nga 14 vendeve të programit ku kanë përfituar;

 • mbi 250 student mundësinë e shkëmbimit studentor në të tre nivelet, baçelor, master dhe doktoraturë;
 • mbi 100 staf akademik, mundësinë për të trajnuar apo për të dhënë mësim si dhe rreth 80 staf akademik nga vendet e programit kanë dhënë mësim në mjediset e UBTs.

Cdo vit akademik UBT shpall informacionin, listen e marrëveshjeve të KA1 (ICM) në faqen zyrtare si mënyra më transparente e informimit, në linkun: https://ubt.edu.al/…/20…/04/Shkembimet-2019_UBT_Erasmus-.pdf

Të gjitha thirjet për mobilitete janë të paraqitura në faqen zyrtare të UBT. Linku ne faqen UBT https://ubt.edu.al/sq/njoftimet/

 

Takim Informues mbi Programin Erasmus+ në Universitetin POLIS

Datë: 16 Janar, 2020

Vendodhja: Universiteti Polis

Organizuar: UPolis  mbështetur nga Zyra Kombëtare Erasmus+

 

Ditën e Enjte, datë 16 Janar, Zyra e Projekteve në Universitetin Polis në bashkëpunim me Zyrën Kombëtare Erasmus+, organizojnë në ambientet e Universitetit POLIS takimin informues per programin Erasmus+, gjatë të cilit studentët mësuan më tepër rreth mundësive të shkëmbimit dhe projektet Erasmus+.

Gjatë aktivitetiti studentët u informuan për proçedurat e aplikimit, dokumentat e nevojshme për aplikim, respektimin e afateve si edhe te rejat për thirrjet 2020. Dy studente me mobilitet Erasmus+ në Universitetin e Graz-it, ndanë eksperiencën e tyre për mënyrën e aplikimit, dokumentat e nevojshme para dhe gjatë mobilitetit si edhe disa këshilla për të shijuar në maksimum këtë eksperiencë unike.

Infomacione të mëtejshme për mundësitë e programi Erasmus+ nuk munguan gjatë ditës informuese.

 

Më shumë informacion për KA1 gjeni:

http://erasmusplus.al/?page_id=2645&lang=sq