Zhvillohet seminari kombëtar HERE “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi më datë 24 Maj 2018, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”. Punimet e aktivitetit u përshëndetën nga Zv. Ministri i Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Z. Ervin Demo.  

Ky aktivitet mblodhi mbi 50 drejtues, pedagogë, punonjës  të zyrave të karrierës, përfaqësues të strukturave studentore dhe studentë të universiteteve të vendit të cilët

reflektuan dhe diskutuan mbi pengesat, hapat dhe mekinazmat e nevojshme për rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse, sigurimin e cilësisë dhe jetën universitare. Gjithashtu ku aktivitet shërbeu për të ndarë me të pranishmit dhe praktikat e mira evropiane të zbatuara për rritjen e rolit të studentëve në menaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve. Rekomandimet e dala në përfundim të aktiviteit do t’i përcillen Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit.  

Bashkëlidhur gjeni prezantimet dhe dukumentat mbështetëse të diskutuara gjatë  seminart HERE  “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Developing Student Engagement – Eve Lewis

Enhancing the student role in HEIs governance

Konkluzione, Seminari HERE “Rritja e rolit të studentëve në qeverisjen dhe menaxhimin e IAL-ve”

Students and their Support

Zhvillohet seminari kombëtar HERE “Rëndësia e studimeve të doktoratës”

Ekspertët për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) në bashkëpunim me Zyrën Kombëtare Erasmus + dhe Universitetin ‘Aleksandër Moisiu” të Durrësit, organizuan më datë 18 tetor 2017, në Universitetin e Durrësit, seminarin kombëtar me temë “Rëndësia e studimeve të doktoratës”.

Ky seminar mblodhi së bashku mbi 60 anëtarë të stafeve akademike nga IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Vlorës, Durrësit, etj, punonjës së Zyrës Kombëtare Erasmus + dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të cilët reflektuan dhe diskutuan rreth aspekteve praktike dhe teorike të hulumtimeve të doktoratës, shkrimit të tezave cilësore edhe procedurës së realizimit të tyre.

Punimet e këtij aktiviteti u mbështetën nga pjesëmarrja e dy ekspertëve ndërkombëtar Prof. Melita Kovacevic, kryetare e Këshillit të Shoqatës së Universiteteve Evropiane për Edukimin Doktoral dhe pedagoge në Universitetin e Zagrebit dhe Prof. Lucas Zinner, kryetar i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit të karrierës në Universitetin e Vjenës, të cilët referuan dhe ndanë përvojën e tyre lidhur me praktikat e mira evropiane mbi organizimin dhe sigurimin e cilësisë së kërkimit shkencor dhe përgatitjen e tezës së doktoraturës.

Bashkëlidhur gjeni prezantimet e ekspertëve gjatë seminarit HERE “Rëndësia e studimeve të doktoratës”.

Legal Framework for PHD studies in Albania, Pustina 2017

Melita Kovacevic Durres 2017 (Doc Edu in Zagreb)

Melita Kovacevic – Evolution of Doctoral Education in Europe

Prof. Lucas Zinner Case Study – Vienna

Prof. Lucas Zinner- What makes a good doctorate

Zhvillohet seminari HERE “Reformimi i programeve të studimit bazuar në rezultatet e të mësuarit”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi më datë 29 Qershor 2017 dhe Universitetin “Ismail Qemali”, pranë qyendrës rinore Vlorë, seminarin me temë “Reformimi i programeve të studimit bazuar në rezultatet e të mësuarit”.

Ky aktivitet mblodhi rreth 40 pedagogë nga universiteti i Vlorës, përfaqësues nga Zyra e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ekspert të fushës, të cilët

reflektuan dhe diskutuan mbi tematika të ndjeshme si reformimi i programeve të studimit bazuar mbi kërkesat e ligjit të ri të Arsimit të Lartë dhe Kornizës Kombëtare të Kualifikimit, lidhjen midis rezultateve të të nxënit dhe kompetencave, praktikën e vlerësimit të programeve  të studimit, mësimin e bazuar në kërkim etj.

Zhvillohet seminari kombëtar HERE “Rivlerësimi i programeve të studimit: lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të mësuarit”

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi më datë 26 Maj 2017, në qytetin e Korçës, seminarin kombëtar me temë “Rivlerësimi i programeve të studimit: lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të mësuarit”.

 

Ky aktivitet mblodhi rreth 80 pedagogë nga universitetet e ndryshme, përfaqësues nga Zyra e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ekspert të fushës, të cilët

reflektuan dhe diskutuan mbi tematika të ndjeshme si roli i hartëzimit kurrikular në arsimin e lartë,  reformimin e programeve të studimit sipas ligjit të ri të Arsimit të Lartë, lidhjen midis rezultateve të të nxënit dhe kompetencave, aftësive transversale dhe kompetencave qytetare të studentit, etj. Rekomandimet e dala në përfundim të aktiviteit do t’i përcillen Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

 

Bashkëlidhur gjeni prezantimet dhe dukumentat mbështetëse të diskutuara gjatë  seminart HERE  “Rivlerësimi i programeve të studimit: lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të mësuarit”.

Drafti Formulari per CM

Formulari per vetvleresimin e lendes.

Kodifikimi programeve te studimit

Program lende 10 modeli 2017 Seminari HERE

Using Curriculum Mapping to Iprove Learning in Higher Education

Seminar Korce HERE Erasmus+ Curriculum mapping 26 05 2017

Zhvillohet Seminari Kombëtar HERE mbi “Kornizën shqiptare të kualifikimeve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) zhvilloi ditën e Hënë, më datë 7 Nëntor  2016, në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës seminarin kombëtar me temë “Korniza shqiptare e kualifikimeve”.

Seminari kombëtar HERE shërbeu për nxitjen e reflektimit dhe debatit midis stafeve akademike, ekspertëve dhe përfaqësuesve të institucioneve publike mbi zhvillimet e fundit sa i përket kornizës shqiptare të kualifikimit dhe rrjedhojat në Arsimin e Lartë dhe shoqërinë e gjerë, si dhe për prezantimin e kornizës kombëtare të kualifikimeve të Kroacisë.

Ky aktivitet mblodhi së bashku anëtarë të stafeve akademike nga universitet e vendit, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, agjencive publike të arsimit të lartë, ekspertë shqiptarë dhe të BE-së, përfaqësues të komunitetit të biznesit etj

The HERE workshop on “Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods”

The Higher Education Reform Expert and the Albanian Erasmus + Office organized on July 8th, 2016 at the University “Ismail Qemali” premises, in Vlora, the HERE workshop on “Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods”.

This event brought together more than 100 representatives from Albanian universities, state agencies of higher education, experts etc.

Below is the list of presentations held at the HERE workshop on “Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods”.

Seminar-Vlore-HERE-finale-Erasmus-Inovacioni-dhe-modernizimi-i-mesimdhenies-ne-IAL

APAAL_korrik_2016_temupus_UV

Teaching Methods

Perfundimet-e-Seminarit-HERE-“Inovacioni-dhe-teknologjia-e-informacionit-si-mjet-për-përmirësimin-dhe-zhvillimin-e-metodave-mësimore”

HERE National Workshop in Shkodra Univiersity on 19-th of November 2014

The Albanian Erasmus + Office in cooperation with the Albanian HERE team (Higher Education Reform Experts) organized the third national workshop on Empowering universities to fulfill their responsibility for internal quality assurance, on 19-th of December 2014, at the premises of the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”.

The event was attended by over 120 participants, coming from all the Albanian universities, staff of higher education agencies, ministry officials and students. The aim of the seminar was to encourage reflection and discussion among academics, experts and ministerial representatives from all over the country on the general challenges and trends in Internal Quality Assurance mechanisms in Albanian Higher Education Institutions and the role of Tempus projects in that perspective.  For this reason, representatives of different Tempus project with focus on Quality assurance shared their experiences and discussed the impact of Tempus projects in the improvement of internal quality assurance mechanisms and processes. A very important input was given by the representatives ofEUREQA TEMPUS project (ref 530631-2012-1-BE-TEMPUS-JPGR), Mr Fatmir Mema, the vice dean of the Economic Faculty, Tirana University and Mrs Arjeta Troshani, the Dean of the Economic Faculty, Shkodra University. Moreover, Mrs. Anila Paparisto, HERE and member of the National Council for the Reform of Higher Education in Albania gave a very interesting panorama of the main challenges on Internal QA provoking lively debates among the participants. The results of this national workshop are expected to feed into the debate on the Accreditation Reform which is currently in place. This event had a very large media coverage.