Mbështetja e reformave arsimore”, ai përfshin mbështetjen për reformat e politikave arsimore nëpërmjet ‘metodës së hapur të koordinimit’, duke nxitur transparencën brenda BE-së dhe vendosjen e dialogut politik me shtetet jashtë saj. Aktivitetet e këtij komponenti kryesisht, iniciohen dhe koordinohen, nga DG EAC në Bruksel në bashkëpunim me Ministritë e Arsimit përkatëse. Përfaqëson rreth 4.2 % të buxhetit total.

Ky aksion nuk parashikon thirrje për IAL-të.

Për më tepër informacion: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en