Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Republikën e Shqipërisë është një mision diplomatik i përhershëm që luan një rol të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve midis BE-se dhe Shqipërisë. Delegacioni i BE-së mbështet dhe lehtëson ndër të tjera, zbatimin e programeve arsimore komunitare ku Shqipëria është e lejuar të aplikojë. Për më tepër kontaktoni

 

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/about_us/contacts/index_sq.htm

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts