Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Republikën e Shqipërisë është një mision diplomatik i përhershëm që luan një rol të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve midis BE-se dhe Shqipërisë. Delegacioni i BE-së mbështet dhe lehtëson ndër të tjera, zbatimin e programeve arsimore komunitare ku Shqipëria është e lejuar të aplikojë. Për më tepër kontaktoni

https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en