Për vendet partnere, Erasmus+ menaxhohet aktualisht nga ish zyrat Tempus, të cilat janë shndërruar në Zyrat Kombëtare Erasmus+ (NEO). Kontaktet e tyre do të përditësohen në muajt në vijim.