Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit të Tiranës.

Stafi i ZKE+ ndërmori, vizitën monitoruese për projektet për “mobilitetin ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti i Tiranës. Ky aktivitet u zhvillua më 26 Shtator 2016, në ambientet e zyrës së karrierës së  Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së.  

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit nga Universiteti i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Universiteti i Tiranës aktualisht po zbaton 29 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 23 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion:  http://erasmusplus.al/?page_id=1199

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “Re@WBC”.

Stafi i ZKE+, ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “ Fuqizimi i potencialit kërkimor në institucionet e arsimit të lartë për mbështetjen e rritjes në rajonin e Ballkanit –  Re@WBC”. 

Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të ndryshme, i pari në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës me 8 korrik 2016 dhe i dyti në ambientet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, të Universitetit të Tiranës, më 14 korrik 2016. 

Projekti 3 vjeçar Re@WBC (2015-18), synon fuqizimin e menaxhimit të potencialit kërkimor në institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit, në përputhje me strategjitë kombëtare dhe europiane për kërkuesit.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Nishit, në Serbi dhe përfshin 12 institucione partnere nga Belgjika, Britania e Madhe, Italia, Serbia, Mali i zi,  Shqipëri dhe Bosnja & Hercegovina.

Për më tepër informacion: http://rewbc.ni.ac.rs/

Zhvillohet dita rajonale informative për Erasmus + në universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, më 7 Korrik 2016.

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi  më 7 Korrik 2016, në ambientet e universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës ditën rajonale informative për Erasmus +’.

Ky aktivitet shërbeu për promovimin e dimensionit ndërkombëtar të Arsimit të Lartë të programit Erasmus +, që përfshin për Shqipërinë:

– Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët (KA1 International credit mobility);

– Projektet “Rritja e kapaciteteve në Arsimin e Lartë” ose ish-projektet Tempus, përfshirë shkëmbimet speciale për stafe dhe studentë, (KA 2Capacity Building in Higher Education);

– Projektet Jean Monnet;

-Aplikimi për bursë në Masterat e Përbashkët (Joint Master Degrees);

Ky aktivitet nxiti interesin dhe tërhoqi pjesëmarrjen e stafit administrativ dhe akademik të Universitetit të Vlorës dhe studentëve të tij, të cilët nëpërmjet prezantimeve të zyrës,  rritën njohuritë e tyre mbi procesin e aplikimit në mundësitë e ndryshme të programit dhe mënyrën e përgatitjes së një projekt propozimi të suksesshëm në Erasmus+.

Zhvillohet tryeza e rrumbullakët me temë “Si të nxisim pjesëmarrjen e IAL-ve shqiptare në programet Erasmus+ dhe Horizon 2020”

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me Agjencinë për Kërkim, Teknologjinë dhe Inovacionin dhe Asistencën Teknike për Programet e Evropiane në Shqipëri zhvilluan ditën e enjte, më datë 26 Maj 2016, tek Hotel Tirana International, tryezën e rrumbullakët me temë “Si të nxisim pjesëmarrjen e IAL-ve shqiptare në programet Erasmus+ / Horizon 2020”.

Para fillimit të punimeve të tryezës së rrumbullaket, Znj. Belen Enciso, oficere programi pranë Agjencisë Ekzekutive në Bruksel, EACEA zhvilloi një takim pune me grupin e ekspertëve për reformën e arsimit të lartë HERE.

Tryeza e rrumbullakët zgjoi interes të lartë dhe mblodhi së bashku rreth 100 përfaqësues të institucioneve shtetërore që mbulojnë arsimin e lartë në vend, shoqërisë civile, grupit të ekspertëve për reformën e arsimit të lartë HERE, si dhe drejtues, pedagoge, dhe punonjës të zyrave të marrëdhënieve me jashtë të universiteteve publike dhe private të Tiranës, Korçës, Elbasanit, Shkodrës, Vlorës, dhe Durrësit. Punimet e këtij aktiviteti u përshëndetën nga Z. Redi Shtino, Zv. Ministër i Arsimit dhe Sportit dhe Znj. Belen Enciso, oficere programi pranë Agjencisë Ekzekutive në Bruksel, EACEA.

Gjatë punimeve të tryezës, pjesëmarrësit të ndarë në grupe pune evidentuan pengesat e sotme kryesore që frenojnë pjesëmarrjen e Institucioneve të Arsimit të Lartë në programet Erasmus + dhe Horizon 2020 dhe përgatitën një sërë propozimesh për përmirësimin e kësaj situate.

Në përmbyllje të aktivitetit, përfundimet e nxjerra do të përmblidhen në një dokument final me rekomandime që do t’i përcillen Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për t’u mbajtur në vëmendje gjatë përgatitjes së akteve nën ligjore të ligjit “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Agjenda e aktivitetit :   

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “Shërbimet Mbështetëse për Rretin e Librarive”.

Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me  Agjencinë Ekzekutive në Bruksel, EACEA, ndërmori më 25 Maj 2016, vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Shërbimet Mbështetëse për Rrjetin e Librarive”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës. 

Projekti Erasmus + për ngritjen e kapaciteteve në arsim të lartë “Shërbimet Mbështetëse për Rrjetin e Librarive”  mbështet modernizimin e librarive në universitetet partnere nëpërmjet trajnimit të stafeve dhe reformimit të shërbimeve të tyre.

Projekti koordinohet  nga Instituti i Teknologjisë në Limerik të Irlandës dhe përfshin 12 institucione partnere nga Rumania, Gjermania, Irlanda, Britania e Madhe, Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Mali i  Zi dhe Kosova.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “Fuqizimi i universiteteve për të përmbushur përgjegjësitë e veta për sigurimin e cilësisë – EUREQA”.

Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me Agjencinë e Programit Tempus në Bruksel, EACEA, ndërmori më 24 Maj 2016, vizitën monitoruese për projektin Tempus EUREQA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Tiranës. 

Projekti 3 vjeçar EUREQA (2012-2015), ka mbështetur Universitetin e Tiranës, Universitetin “Fan Noli” të Korçës dhe Universitetin “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës në ndërtimin e kapaciteteve të nevojshme institucionale për sigurimin e brendshëm të cilësisë dhe kualifikimit të stafit përmes trajnimeve, mentorimit dhe vizitave studimore.

Projekti koordinohet  nga Rrjeti i Universiteteve Evropiane në Belgjikë dhe përfshin 17 institucione partnere në Belgjikë, Holandë, Danimarkë, Austri, Finlandë, Portugali, Irlandë, Slloveni, Shqipëri, Bosnjë & Hercegovinë  dhe Kosovë.

Për më tepër informacion: http://www.eureqa-tempus.eu/

Zhvillohet “Takimi informues mbi Programin Erasmus+ më 24 Maj, 2016

Takimi informues mbi Programin Erasmus + u mbajt më datë 24 Maj 2016, në ambientet e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, të Universitetit Politeknik të Tiranës. Ai zgjoi interesin dhe tërhoqi pjesëmarrjen e shumtë të stafeve akademike, stafeve administrative dhe studentëve të këtij universiteti.

Ky aktivitet i njohu më mirë të pranishmit me mundësitë që programi Erasmus+ ofron për universitetet dhe studentët shqiptarë. Në këtë kuadër, Znj. Belen Enciso, oficere programi në Agjencinë Ekzekutive në Bruksel dhe Znj. Edit Dibra  Kordinatore e Zyrës Erasmus + në Shqipëri prezantuan komponentët kyç të programit si:   

– Rritjen e kapaciteteve në Arsimin e Lartë (KA 2 Capacity Building in Higher Education);

-Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët (KA1 International credit mobility);

-Jean Monnet;

Gjithashtu, anëtarët e tjerë të Zyrës Kombëtare Erasmus + informuan studentët mbi mundësitë për bursë në kuadër të masterave të përbashkët dhe partneritet Erasmus Mundus.

Takimi ishte veçanërisht i vlefshëm për të njohur pjesëmarrësit mbi disa prej elementëve kyç në përgatitjen e projekt-propozimeve të suksesshme në Erasmus + dhe për sqarimin e paqartësive dhe pyetjeve të tyre.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus DEREL.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin DEREL. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës, më datë 13 Maj, 2016.

Projekti Tempus DEREL ka mbështetur ngritjen e një programi master shkencor në Gjeo-Mjedis, pranë UPT-së. Projekti është përgatitur nga Universiteti i Firences në Itali, në bashkëpunim me 17 institucione partnere nga Spanja, Italia, Austria, Gjermania, Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “Cilësia në kërkim – QiR”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus “Cilësia në kërkim”. Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të veçanta, i pari i zhvilluar në ambientet e Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, më datë 24 Mars, 2016 dhe i dyti i zhvilluar në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës , më datë 13 Prill, 2016.
Projekti 3 vjeçar Tempus “Cilësia në kërkim” (2011-14) ka mbështetur universitet pjesëmarrëse në forcimin e sigurimit të cilësisë në kërkimin shkencor dhe përshtatjen e standardeve në kërkim me ato të vendeve anëtare të BE-së.
Projekti koordinohet nga Universiteti i Sarajevës, në Bosnje dhe Hercegovinë dhe përfshin 13 institucione partnere nga Gjermania, Austria, Franca, Finlanda, Bosnje dhe Hercegovina, Serbia dhe Shqipëria.

www.qinr.ac.me

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “INTERFACE”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus “Zhvillimi dhe ngritja e masave për krijimin, nxitjen dhe qëndrueshmërinë e bashkëpunimit midis arsimit të lartë dhe shoqërisë – INTERFACE”. Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të veçanta, i pari i zhvilluar në ambientet Universitetit Politeknik të Tiranës, më datë 13 Prill, 2016 dhe i dyti i zhvilluar në ambientet e Universitetit të Tiranës, më datë 14 Prill, 2016.

Projekti 3 vjeçar Tempus (2011-2014), kanë ngritur Zyrat e Karrierës në 2 fakultete (UT) dhe pranë rektoratit (UPT) dhe ka modernizuar shërbimet e tyre. Shërbimet që këto njësi ofrojnë për të sapodiplomuarit dhe studentët e tyre përfshijnë këshillim individual në karrierë, orientimin për sigurimin e bursave dhe internship-ve, organizimin e sesioneve informuese dhe aktivitete të tjera që forcojnë lidhjen mes studentëve, institucioneve publike dhe private për të rritur mundësitë e punësimit të tyre.

Projekti koordinohet nga Universiteti i Graz-it, në Austri dhe përfshin 19 institucione partnere nga Austria, Anglia, Bulgaria, Bosnje dhe Hercegovina, Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria
Për më tepër informacion: http://www.interface.uns.ac.rs/