Zhvillohet “Takimi informues mbi Programin Erasmus+ më 24 Maj, 2016

Takimi informues mbi Programin Erasmus + u mbajt më datë 24 Maj 2016, në ambientet e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, të Universitetit Politeknik të Tiranës. Ai zgjoi interesin dhe tërhoqi pjesëmarrjen e shumtë të stafeve akademike, stafeve administrative dhe studentëve të këtij universiteti.

Ky aktivitet i njohu më mirë të pranishmit me mundësitë që programi Erasmus+ ofron për universitetet dhe studentët shqiptarë. Në këtë kuadër, Znj. Belen Enciso, oficere programi në Agjencinë Ekzekutive në Bruksel dhe Znj. Edit Dibra  Kordinatore e Zyrës Erasmus + në Shqipëri prezantuan komponentët kyç të programit si:   

– Rritjen e kapaciteteve në Arsimin e Lartë (KA 2 Capacity Building in Higher Education);

-Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët (KA1 International credit mobility);

-Jean Monnet;

Gjithashtu, anëtarët e tjerë të Zyrës Kombëtare Erasmus + informuan studentët mbi mundësitë për bursë në kuadër të masterave të përbashkët dhe partneritet Erasmus Mundus.

Takimi ishte veçanërisht i vlefshëm për të njohur pjesëmarrësit mbi disa prej elementëve kyç në përgatitjen e projekt-propozimeve të suksesshme në Erasmus + dhe për sqarimin e paqartësive dhe pyetjeve të tyre.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus DEREL.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin DEREL. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës, më datë 13 Maj, 2016.

Projekti Tempus DEREL ka mbështetur ngritjen e një programi master shkencor në Gjeo-Mjedis, pranë UPT-së. Projekti është përgatitur nga Universiteti i Firences në Itali, në bashkëpunim me 17 institucione partnere nga Spanja, Italia, Austria, Gjermania, Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “Cilësia në kërkim – QiR”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus “Cilësia në kërkim”. Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të veçanta, i pari i zhvilluar në ambientet e Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, më datë 24 Mars, 2016 dhe i dyti i zhvilluar në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës , më datë 13 Prill, 2016.
Projekti 3 vjeçar Tempus “Cilësia në kërkim” (2011-14) ka mbështetur universitet pjesëmarrëse në forcimin e sigurimit të cilësisë në kërkimin shkencor dhe përshtatjen e standardeve në kërkim me ato të vendeve anëtare të BE-së.
Projekti koordinohet nga Universiteti i Sarajevës, në Bosnje dhe Hercegovinë dhe përfshin 13 institucione partnere nga Gjermania, Austria, Franca, Finlanda, Bosnje dhe Hercegovina, Serbia dhe Shqipëria.

www.qinr.ac.me

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “INTERFACE”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus “Zhvillimi dhe ngritja e masave për krijimin, nxitjen dhe qëndrueshmërinë e bashkëpunimit midis arsimit të lartë dhe shoqërisë – INTERFACE”. Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të veçanta, i pari i zhvilluar në ambientet Universitetit Politeknik të Tiranës, më datë 13 Prill, 2016 dhe i dyti i zhvilluar në ambientet e Universitetit të Tiranës, më datë 14 Prill, 2016.

Projekti 3 vjeçar Tempus (2011-2014), kanë ngritur Zyrat e Karrierës në 2 fakultete (UT) dhe pranë rektoratit (UPT) dhe ka modernizuar shërbimet e tyre. Shërbimet që këto njësi ofrojnë për të sapodiplomuarit dhe studentët e tyre përfshijnë këshillim individual në karrierë, orientimin për sigurimin e bursave dhe internship-ve, organizimin e sesioneve informuese dhe aktivitete të tjera që forcojnë lidhjen mes studentëve, institucioneve publike dhe private për të rritur mundësitë e punësimit të tyre.

Projekti koordinohet nga Universiteti i Graz-it, në Austri dhe përfshin 19 institucione partnere nga Austria, Anglia, Bulgaria, Bosnje dhe Hercegovina, Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria
Për më tepër informacion: http://www.interface.uns.ac.rs/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “DOCSMES”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus “Programi i përbashkët rajonal i studimeve doktorale në Sipërmarrje dhe Menaxhimin e NPV-ve  në vendet e Ballkanit Perëndimor (DOCSMES)”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universiteti i Tiranës, më datë 9 Mars, 2016. 

Projekti 3 vjeçar “ Programi DOCSMES (2010-13) ka mbështetur ngitjen e Programit të Doktoraturës në Sipërmarrje dhe Menaxhimin e NPV-ve, të harmonizuar me standardet e BE-së, si dhe ka lehtësuar shkëmbimin e eksperiencave më të mira nëpërmjet mbështetjes së lëvizjeve të stafeve akademike dhe administrative dhe të studentëve të doktoraturës.  

Projekti koordinohet  nga Universiteti Alma Mater Studiorum i Bolonjës dhe përfshin 12 institucione partnere nga Italia, Spanja, Franca, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria.

Për më tepër informacion: www.docsmes.edu.mk

Vizita Monitoruese për Projektin Erasmus + CBHE “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë privat në Shqipëri”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin e Errasmus + CBHE “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë privat në Shqipëri”. Ky aktivitet u zhvillua gjatë takimit çelës së projektit, në ambientet e Universitetit “EPOKA” në Tiranë, më 2 Mars, 2016.

Ky projekt synon ngritjen dhe mbështetjen e proceseve dhe mekanizmave të sigurimit të cilësisë, sigurimin e menaxhimit efektiv dhe përmirësimin e mësimdhënies dhe të nxënit në pesë institucione të arsimit të lartë privat në Shqipëri. Projekti koordinohet nga Universiteti Paris Lodron i Salzburgut (AT) dhe përfshin gjashtë institucione partnere shqiptare: Universitetin EPOKA, Universitetin Marin Barleti të Tiranës, Universitetin Europian të Tiranës, Universitetin e New York-ut në Tiranë dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve. 

Ditët rajonale informative për Erasmus +

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi 6 (gjashtë) ditë informimi në të gjithë universitetet publike rajonale në Shqipëri, ku mundësoi informacion të detajuar mbi thirrjet e vitit 2016 për aplikimet institucionale në Erasmus + dhe mundësitë aktuale për individët në kuadër të programit. Këto aktivitete tërhoqën një pjesëmarrje të gjerë nga stafet dhe studentët e universiteteve pjesëmarrëse, të cilët u përfshinë në diskutime dhe shprehën interesin e tyre për të përfituar nga mundësitë që programi Erasmus + ofron.

Ditët rajonale informative për Erasmus +, u zhvilluan si vijon: 

Dita Rajonale informative në universitetin “Aleksander Xhuvani” të Elbasanit, mbajtur më 14 Janar 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin  “Aleksander Moisiu” të Durrësit, mbajtur më 8 Janar 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin  “Ismail Qemali” të Vlorës, mbajtur më 7 Janar 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin  “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, mbajtur më 22 Dhjetor 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin “Fan Noli” of Korcës, mbajtur më 20 Nëntor 2016:

Field Monitoring Visit for the Tempus project “Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania- MArED”.

The NEO + staff conducted the field monitoring visit for the MArED project. This activity was undertaken in two separate meetings, oraganized at the University “Luigj Gurakuqi” of Shkodra premises on December 22nd, 2015 and at the University “Ismail Qemali” of Vlora premises, on January 7th, 2015.

The 3-year MArED Tempus project supports the modernisation of the maritime higher education in Montenegro and Albania and development of competent and qualified human resources in the maritime sector.

The project is coordinated by the University of Montenegro and involves 17 partner institutions from Spain, Slovenia, Austria, Croatia, Romania, Montenegro and Albania.

For additional information: http://www.mared.ac.me/

Seminari kombëtar mbi “Financimin e institucioneve të arsimit të lartë në kuadër të ligjit të ri të të arsimit të lartë”

Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për reformat e arsimit të lartë (HERE) zhvilloi më datë 20 Nëntor 2015, në ambientet e  Universitetit “Fan Noli” të Korçës, seminarin kombëtar me temë “Financimi i institucioneve të arsimit të lartë në kuadër të ligjit të ri të arsimit të lartë”.

Ky aktivitet mblodhi së bashku anëtarët e stafeve akademike nga  IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit, përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, anëtarë të Komisionit Kombëtar për Reformën e Arsimit të Lartë, si dhe përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Gjatë seminarit, lektorët e ftuar trajtuan dhe diskutuan  çështje të ndryshme të menaxhimit financiar të institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri, duke përfshirë skemën aktuale të financimit dhe skemën e financimit të parashikuar nga ligjit i ri i Arsimit të Lartë. Në vijim, Prof. Enora Pruvot i njohu të pranishmit me skemat e financimit bazuar në performancë dhe modele të suksesshme të zbatimit të tyre në vende të ndryshme. Në mbyllje, përfundimet e seminarit u mblodhën në një dokument të përbashkët që do t’i përcillet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe institucioneve shtetërore përkatëse.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus RINGIDEA.

Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me  Agjencinë e Programit Tempus në Bruksel, EACEA, ndërmori më 12 Nëntor 2015, vizitën monitoruese për projektin Tempus RINGIDEA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, më 12 Nëntor 2015. 

Projekti 3 vjeçar “Zhvillimi i Literaturës të Informacionit dhe njohurive në vendet e Ballkanit Perëndimor” mbështet zhvillimin e programeve të literaturës së informacionit për përdorimin e tyre në kurrikulat universitare dhe programet e mësimit gjatë gjithë jetës dhe shtyrjen përpara të procesit të Bolonjës për Europën e Njohurive.

Projekti koordinohet  nga Instituti i Teknologjisë në Limerick të Irlandës dhe përfshin 12 institucione  të arsimit të lartë në Rumani, Greqi, Britani e Madhe, Shqipëri, Bosnjë & Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.

Për më tepër informacion: http://www.ringidea.org/