Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi më datë 29 Qershor 2017 dhe Universitetin “Ismail Qemali”, pranë qyendrës rinore Vlorë, seminarin me temë “Reformimi i programeve të studimit bazuar në rezultatet e të mësuarit”.

Ky aktivitet mblodhi rreth 40 pedagogë nga universiteti i Vlorës, përfaqësues nga Zyra e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ekspert të fushës, të cilët

reflektuan dhe diskutuan mbi tematika të ndjeshme si reformimi i programeve të studimit bazuar mbi kërkesat e ligjit të ri të Arsimit të Lartë dhe Kornizës Kombëtare të Kualifikimit, lidhjen midis rezultateve të të nxënit dhe kompetencave, praktikën e vlerësimit të programeve  të studimit, mësimin e bazuar në kërkim etj.