Tema: Takim Informaciondhënës në Nivel Lokal

Date:15 Maj, 2019

Vendodhja: Salla e takimeve , Hotel Kapital, Tiranë.

Ditë informimi dhe trajnimi të pikave të kontaktit të projektit “Bashkitë për në Europë” për programin Erasmus plus, ne kuader të takimit “Trajnimi mbi Menaxhimin e Njësive të Integrimit Evropian dhe Komunikimit”. Gjatë takimit kordinator-ja e Zyrës Kombëtare Erasmus+, Aida Breti prezantoi platfromën dhe programet që Erasmus+ mbështet.

Takimi kishte rëndësinë e vecantë sepse projekti ka përfshirjen e 61 bashkive nëpër Shqipëri, të cilat kanë një shpërndarje të gjerë të informacionit në nivele lokale. Fokuset e të dyja programeve janë për të njëjtin drejtim “rritjen e kapacitetit përthithës në Shqipëri për fondet dhe programet evropiane”

 

 

 

Për më shumë informacion Linku:

https://erasmusplus.al/

http://www.bpe.al/al/rreth-nesh

  https://eeas.europa.eu/delegations/albania/16326/bashkimi-evropian-forcon-mbeshtetjen-qeverisjen-vendore-ne-shqiperi_sq