Data: 25-26  Mars 2019

Vendi: Universiteti i Vrieje VU Amsterdam, NL

Organizuar: SPHERE and Vrieje Universiteit VU Amsterdam, NL

 

Vizita studimore e Ekspertëve të Reformave të Arsimit të Lartë me temën “Përfshirja sociale: politikat dhe praktikat e Universitetit” u mbajt në 25-26 Mars 2019, në Vrieje Universiteit VU Amsterdam, NL.

Në këtë vizitë studimore u tregua se si Universiteti i Vrije Amsterdam (VU Amsterdam) në Hollandë adreson përfshirjen sociale dhe çështjet e qasjes dhe ruajtjes. Vizita ishte interaktive, duke angazhuar staf të ndryshëm dhe studentë nga institucioni dhe gjithashtu shfaqi perspektivën kombëtare.

Tema e vizitës studimore është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh Sustainable Development Goals (SDG) Goal 4, on Quality Education, mbi Edukimin e Cilësisë, dhe gjithashtu në kontekstin e Procesit të Bolonjës, i cili kontribon në monitorimin e politikave të përfshirjes në 48 vende pjesëmarrëse dhe përcaktimin e qëllimet e përbashkëta të zhvillimit.

HERE, me përfaqësues nga  25 shtetet përfshirë edhe Shqipërinë, Prof. F. Shehu dhe Prof. A. Paparisto, kanë sugjeruar që përfshirja e arsimit të lartë kërkon më shumë vëmendje në institucionet dhe sistemet e tyre.

 

Më shumë informacione për aktivitetin do të gjeni tek: http://supporthere.org/amsterdam2019

Raportin përfundimtar të vizitës studimore e gjeni tek:

https://supporthere.org/sites/default/files/report_here_study_visit_vu_amsterdam_3._2019_final.pdf