Data: 22-23 Tetor 2019

Vendodhja: Royal & Spa Hotel (Durres, Albania)

 

Takimi mes aktorëve në AL për Ndikimin e Projekteve CBHE në Ballkanin Perëndimor u mbajt në Durrës, Shqipëri, në 22-23 Tetor 2019. Ky takim u organizua nga EACEA, EAC dhe NEO Albania në kuadër të programit CBHE të Erasmus+. Ai bashkoi 73 Projekte të Përbashkët dhe 15 Projekt Strukturore, ku më shumë se 120 pjesëmarrës morën pjesë nga sektori lokal dhe i Arsimit të Lartë (AL) si dhe të projekteve CBHE të zbatuara në Ballkanin Perëndimor (BP), në mënyrë të tillë që:

  • Të diskutojnë mes projektesh/ programesh të financuara nga BE në sektorët e BB HE në drejtim të bashkëpunimit rajonal, modernizimit, aksesit dhe ndërkombëtarizimit të HE;
  • Të siguroj vëmendjen lokale/ rajonale për programin E + dhe projektet e tij të financuara, duke kontribuar në maksimum të ndikimit të tyre;
  • Të lehtësoj shkëmbimin e praktikave të mira, shkëmbimin e njohurive dhe rrjetëzimin e projekteve të CBHE për të përmirësuar cilësinë, ndikimin dhe qëndrueshmërinë e tyre;
  • Të reflektoj në nevojat aktuale të sektorëve të arsimit të lartë në BP dhe në mënyrën se si programi i ardhshëm i arsimit i BE për 2021-2027 mund të adresojë këto nevoja.

Takimi dy-ditor përvetësoi një qasje pjesëmarrëse dhe përfshiu një përzierje shumë metodikshe të seancave plenare (p.sh. dëshmitë nga koordinatorët e projektit), 4 workshope interaktive dhe hapësira për rrjetëzim. Kjo qasje do të përfshihet në dy aspekte:

  1. Përcaktimin e situatës aktuale në një proces në vazhdim të Programit CBHE në BP: përmes shkëmbimit të praktikave më të mira, identifikimit të tregimeve të suksesit, si dhe kufizimeve dhe vështirësive specifike akademike (/ administrative / ligjore) lidhur me zbatimin e projekteve tona të bashkëpunimit ndërkombëtar në BB.
  1. Diskutime mbi ndikimin dhe qëndrueshmërinë e rezultateve të projektit në sektorin e AL në BP: seminaret dhe diskutimet do të rrotullohen rreth temave të mëposhtme: bashkëpunimi rajonal, lidhjet e IAL-ve me shoqërinë dhe biznesin, ndikimi i projekteve CBHE në sistemet e AL si dhe modernizimi , aksesueshmëria, cilësia dhe ndërkombëtarizimi i IAL-ve në BP për 2021-2027 mund të adresojë këto nevoja.

Takimi Rajonal i aktoreve gjithashtu do të përbëjë një mundësi të mirë për të stimuluar analizën dhe debatin mbi programin aktual Erasmus + dhe ta përdorë këtë për të ushqyer programin e ardhshëm arsimor të BE-së.

Informacione Praktike

Poster

Publikimi i konkluzioneve të “Takimit  Rajonal midis aktorëve të projekteve CBHE Erasmus+ dhe impakti i tyre në Arsimin e Lart”.

Cluster Meeting Albania

Video Conference

Takimi  mes Cluster  mbi Ndikimin e Projekteve CBHE në Ballkanin Perëndimor.

                                                 AGENDA

22-23 October 2019

Royal & Spa Hotel (Durrës, Albania)

            22 October 2019

09:00- 09:30 Registration and Welcome Coffee
09:30-10:00 Chairman

(Anila Troshani – Head of Sector Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building (CBHE), European Education and Culture Executive Agency)

Welcome speeches

·         Ministry of Education Sport and Youth (Egest Gjokuta, Head of Sector Preparation and Feasibility of Projects in Scientific Research)

·         Delegation of the European Union to Albania

(Xheni Sinakoli, Programme Manager, EEAS-TIRANA, Albania)

10:00-10:30 Capacity Building in the field of Higher Education in the Western Balkans

(Anila Troshani – Head of Sector Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building (CBHE), European Education and Culture Executive Agency)

 RCM_Anila Troshani

10:30-11:00 Regional cooperation, modernisation, accessibility and internationalisation in the Western Balkans. Presentation of three projects.

ELEMEND – Aphrodite Ktena (Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, Greece)

22 Oct_RCM_Best Practice ELEMEND

TEACHER – Selma Seta (University of Travnik, Bosnia Herzegovina)

22 Oct_RCM_Best Practice _Teacher

TEAVET – Javier Vidal (University of León, Spain) and Eva Cipi (University of Vlora, Albania)

22 Oct_RCM_Best Practice_TEAVET

11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:15 Continuation Presentation of three projects.
12:30-18:30 Parallel Workshops

(4 repeated workshops of one hour each)

Lunch break 13:30- 14:45

Coffee break 15:45-16:15

Workshop 1 – Strengthening the links with society and business to improve student and staff competencies and skills and thereby enhance the employability of graduates.

Facilitator: Suad Muhibic (Coordinator National Erasmus+ Office Bosnia Herzegovina)

Rapporteur: Ivana Perkovic (University of Arts in Belgrade, Serbia. Coordinator of Demusis Project)

Workshop 2 – CBHE projects supporting modernisation, quality, accessibility and internationalisation of universities in the Western Balkans.

Facilitator: Vanja Drljevic (Coordinator National Erasmus+ Office Montenegro)

Rapporteur: Selma Seta (University of Travnik, Bosnia Herzegovina- Coordinator of TEACHER Project)

Workshop 3 – CBHE projects producing an impact on higher education systems and promoting reforms at national and/or regional level in the Western Balkans.

Facilitator: Erida Curraj (National Erasmus+ Office Albania)

Rapporteur: Radovan Stojanovic (Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica, Montenegro. Coordinator of MARDS project.)

Workshop 4 – CBHE fostering regional cooperation in Western Balkans and convergence with EU developments in higher education.

Facilitator: Jehona Lushaku (Coordinator Erasmus+ Office in Kosovo)

Rapporteur: Ornela Vladi (European University of Tirana. Office for Project Development and Partnership. E-Viva Project)

18:45-20:10 City Tour
20:30-22:00 Dinner (Royal & Spa Hotel)

                                                23 October 2019

Plenary
10:00-11:30 Conclusions of the Workshops

(Rapporteurs 4 workshops)

23 Oct_RCM_Conclusions Workshop 1+2

23 Oct_RCM_Conclusions Workshop3

23 Oct_RCM_Conclusions Workshop 4

11:30-12:00 Coffee Break
12:00-12:30 EU funded regional cooperation in education: a shared commitment

(Albert Sesé Ballart, Desk officer for the Western Balkans, Directorate- General Education, Youth, Sport and Culture)

          23 Oct_RCM_PWP Albert Sese

12:30-13:00 Brainstorming for the future programme

Chairman

(Albert Sesé Ballart, Desk officer for the Western Balkans, Directorate- General Education, Youth, Sport and Culture)

13:00-13:30 Closing remarks

(Anila Troshani – Head of Sector Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building (CBHE), European Education and Culture Executive Agency)