Datë: 02 October 2019

Vendodhia: Zyra Kombëtare Erasmus+, Tiranë, Shqipëri.

Në datën 02 Tetor, 2019, u takuan në zyrat e ZKE+, koordinatorët shqiptare të projekteve fituese në programin “Ndërtim kapacitetesh”. Thirrja 2019 kurorëzoi IAL në Shqipëri me 10 projekte, 5 prej tyre jane koordinator IAL shqiptare. Në total janë 9 projekte te programit KA2, të drejtuara nga IAL në Shqipëri.  
Gjatë takimit ZKE+ shpjegoi dhe prezantoi teknikalitetet, risitë guidat, këshillat për implementim sa më të sukseshëm të projekteve në dy apo tre vitet e ardhshme.

Projektet fituese në thirrjen 2019 CBHE janë:

01 VTech@WBUni-“Accelerating Western Balkans University
Modernization by Incorporating Virtual Technologies (VTech@WBUni)” Koordinator UAMD UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES, me partner të IAL shqiptare; UET, POLIS, EPOKA

02 REACH- “Improving REsearch capacities of Albanian
higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage” koordinator UNIVERSITETI I ARTEVE, me partner të IAL shqiptare; UPT , ASA Akademia e Studimeve Albanologjike, UNISHK, Ministria e Arsimit

03 DRIVE- “Developing Research and InnoVation
CapacitiEs in Albania and Kosovo”, koordinator UNIVERSITETI POLIS SHPK, me partner të IAL shqiptare, UET, UPT.

04 INTERBA- “INTERnationalization at Home: Embedding
Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans” UNIVERSITETI I TIRANES, me partner të IAL shqiptare; UET.

05 BSTONE- “Higher Education–Enterprise platform for
fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans”, koordinator UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES, me partner shqiptar të IAL shqiptare; UE, UoGJ

06 BLUEWBC- Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries”, me partner shqiptar UV, UT, DPDetare.

07 KnowHub “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity.” me partnerët shqiptar UV, UET.

08 QUADIC “Quality development of international cooperation and project management” me patner shqiptar UET, UAMD, UoGJ, UMT, UNIKO.

09 VALEU-X “Virtual Albanian European Universities Exchange” me patner shqiptar, UET, EPOKA, UNISHK, UE, UAMD, UNIKO

10 GEOBIZ “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics”, me partner shqiptar UPT, UT, Land & co Drejtoria e GIZ kombëtar dhe gjeoportalit

p.s renditja e projekteve nga lista e EACEA.

Më shumë informacione mbi projekteve fituese:

https://erasmusplus.al/?page_id=1196

Më shumë informacione mbi projektet KA2:

https://erasmusplus.al/?page_id=1114