Datë: 20 Maj,2020

Vendodhja: Platforma Microsoft TEAM

Organizuar: Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe Universiteti Europian i Tiranës

Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri zhvilloi në daten 20 Maj 2020, takimin virtual monitorues, mbi Programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM), Erasmus+”, me Universitetin Europian të Tiranës.

U bashkuan në këtë takim studentë, staf akademik dhe administrativ që kanë zhvilluar apo janë duke zhvilluar shkëmbime nën programin Erasmus+.
UET aktualisht ka 49 marrëveshje ndërinstitucionale me Universitete nga 15 vendet e Programit. Vetëm gjatë dy viteve 2018-2020 këto institucione kanë dakortësuar të shkëmbejnë me njëri-tjetrin në total 302 studentë dhe 354 staf akademik dhe admisnitrativ.

UET ka zhvilluar guida ne gjuhën shqipe dhe angleze për t’i ardhur në ndihmë studentëve dhe stafit që marrin pjesë në shkëmbimet e programit Erasmus+.

Lexoni për të rejat e thirrjve në websitin e Univeristetit:

http://uet.edu.al/new/?s=mobilitete

Dhe më shumë informacion mbi programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM)” ne linkune e websitit:

https://erasmusplus.al/?page_id=1110