Datë: 27-28 Janar,2020

Vendodhja: SQUARE Brussels Meeting Centre, Brussels

Organizuar: European Education and Culture Executive Agency, EACEA

Në datat 27 dhe 28 Janar, 2020, Zyra Kombëtare Erasmus+ për AL në Shqipëri, sëbashku me përfaqësuesit e 10 Projekteve fituese nga IAL shqiptare, në programin Erasmus+ “Ndërtim Kapacitetesh në AL” mori pjesë ne takimin “Grant Holders 2020”.
Gjatë takimit dy-ditorë EACEA prezantoi teknikalitetet, risitë guidat, këshillat për implementim sa më të sukseshëm të projekteve në dy apo tre vitet e ardhshme. Detaje më të hollësishme u diskutuan në takimet bilaterele midis përfaqësuesëve të EACEA me pjesëmarrësit,

Takimi ka qenë një mundësi e shkëlqyer për pjsëmarrësit më të rinj dhe ata me përvojë për të shkëmbyer njohuri dhe krijuar mundësira rrjetëzimi për projekte të tjera.

Në thirrje 2019 u mbështetën nga programi Erasmus+ CBHE 163 projekte më përfshirjen e 1194 organizata.
Jemi shumë krenar që Shqipëria në thirrjen e fundit ka rritur numrin e fituesve në 10 dhe 5 prej tyre janë koordinator të patneriteteve nga Europa dhe Ballkani Perëndimor.
Projektet fituese në thirrjen 2019 CBHE janë:

01 VTech@WBUni-“Accelerating Western Balkans University
Modernization by Incorporating Virtual Technologies (VTech@WBUni)” Koordinator UAMD UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES, me partner të IAL shqiptare; UET, POLIS, EPOKA

02 REACH- “Improving REsearch capacities of Albanian
higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage” koordinator UNIVERSITETI I ARTEVE, me partner të IAL shqiptare; UPT , ASA Akademia e Studimeve Albanologjike, UNISHK, Ministria e Arsimit

03 DRIVE- “Developing Research and InnoVation
CapacitiEs in Albania and Kosovo”, koordinator UNIVERSITETI POLIS SHPK, me partner të IAL shqiptare, UET, UPT.

04 INTERBA- “INTERnationalization at Home: Embedding
Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans” UNIVERSITETI I TIRANES, me partner të IAL shqiptare; UET.

05 BSTONE- “Higher Education–Enterprise platform for
fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans”, koordinator UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES, me partner shqiptar të IAL shqiptare; UE, UoGJ

06 BLUEWBC- Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries”, me partner shqiptar UV, UT, DPDetare.

07 KnowHub “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity.” me partnerët shqiptar UV, UET.

08 QUADIC “Quality development of international cooperation and project management” me patner shqiptar UET, UAMD, UoGJ, UMT, UNIKO.

09 VALEU-X “Virtual Albanian European Universities Exchange” me patner shqiptar, UET, EPOKA, UNISHK, UE, UAMD, UNIKO

10 GEOBIZ “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics” , me partner shqiptar UPT, UT, Land & co Drejtoria e GIZ kombëtar dhe gjeoportalit

p.s renditja e projekteve nga lista e EACEA.

Për më shumë informacione, axhenden dhe guidat të manaxhimit të propjekteve CBHE  i gjeni tek linku i mëposhtëm:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-capacity-building-in-higher-education-grantholders-meeting_en