Datë: 18 Dhjetor 2020

Vendndodhja: Online TEAMS

Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus +

Në datën 18 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+  zhvilloi  në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit INTERBA, “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans”.  Projekti INTERBA është një nga 10 projektet e fituara në thirrjen 2020 në Programin Erasmus+ “Rrije Kapacitetesh në Arsimin e Lartë”. Projekti synon të forcojë dimensionin ndërkombëtar, ndërkulturor dhe global përmes zbatimit të Internationization at Home (IaH) në IAL partnere në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e arsimit dhe të japë një kontribut domethënës në shoqëri. Projekti përbëhet nga 10 parterë me Koordinator Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik dhe partnerë nga Shqipëri Universitetin Europian të Tiranës.

Për më tepër info mbi projektin: https://interbaproject.com/