RRITJA E KAPACITETEVE NË FUSHËN E SPORTIT

 Projektet e ngritjes së kapaciteteve janë projekte bashkëpunimi ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet organizatave aktive në fushën e sportit në Program dhe vendeve të treta që nuk janë të lidhura me programin. Ata synojnë të mbështesin aktivitetet dhe politikat sportive në vendet e treta që nuk janë të lidhura me Programin si një mjet për të promovuar vlerat si dhe një mjet arsimor për të promovuar zhvillimin personal dhe social të individëve dhe për të ndërtuar komunitete më kohezive.

 

OBJEKTIVAT

  • ngritja e kapaciteteve të organizatave sportive bazë;
  • inkurajimi i praktikimit të sportit dhe aktivitetit fizik në vendet e treta që nuk janë të lidhura me programin;
  • promovimi i përfshirjes sociale përmes sportit;
  • promovimi i vlerave pozitive përmes sportit (si lojëra e ndershme, toleranca, shpirti i ekipit);
  • nxitja e bashkëpunimit në rajone të ndryshme të botës përmes iniciativave të përbashkëta.

NGRITJA E KAPACITETEVE NË FUSHËN E SPORTIT (pdf)

Ky dokument përmban disa faqe të nxjerra nga udhëzuesi i plotë i programit, duke shpjeguar ndërtimin e kapaciteteve në fushën e Sportit.