KA1. Mobilitetet e të mësuarit: Përfshin shkëmbimin e studentëve, pedagogëve dhe stafit administrativ. Ai përfaqëson afërsisht 63% të buxhetit të përgjithshëm.

Mobilitetet e krediteve

Projektet e Ngritjes së Kapaciteteve Në fushën e Mobiliteteve, Institucionet e Arsimit të Lartë nga vendet e programit do të mund të paraqesin një aplikim për të menaxhuar një projekt mobiliteti për studentët e arsimit të lartë dhe stafin. Programi-institucioni i vendit do ta paraqesë këtë në Agjencinë Kombëtare për Erasmus+ të vendit të tyre. Universitetet Shqiptare do të duhet të jenë VETËM partnerë në një marrëveshje për mobilitetin e krediteve të dorëzuara nga një Institucion i Arsimit të Lartë të Programit pranë Agjencisë së tij Kombëtare.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Mobilitetet e diplomës

Aktualisht, thirrja është e hapur vetëm për krijimin e konsorciumeve që ofrojnë Diplomë Master të Përbashkët. Për një Diplomë të Përbashkët Master, institucionet e arsimit të lartë nga vendet e programit do të mund të paraqesin një aplikim për të menaxhuar një konsorcium, duke ofruar një program të plotë studimi ndërkombëtar, që zgjat nga një deri në dy vjet. Programi ofrohet nga një konsorcium Institucionesh të Arsimit të Lartë nga vendet e programit dhe – sipas dëshirës – partnere. Vetëm një institucion i arsimit të lartë i krijuar në një nga vendet e programit mund të paraqesë një aplikim në emër të konsorciumit që jep programin e diplomës. Institucionet e arsimit të lartë të krijuara në një vend të programit duhet të kenë një Kartë të vlefshme Erasmus, një ECHE nuk kërkohet për institucionet e arsimit të lartë pjesëmarrës në vendet partnere

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en