PËRGJEGJËSITË E HERE-ve

-HERE-t marrin pjesë në aktivitete  ndërkombëtare që organizohen posaçërisht për ta nga Komisioni Evropian. Këto veprimtari ndahen në: Seminare tematike, vizita studimore dhe konferenca ndërkombëtare;

-HERE-t kanë detyrimin të shpërndajnë përvojën e fituar në nivel institucioni dhe në seminaret  kombëtare, që organizohen në Shqipëri, me mbështetjen e Zyrës Erasmus+;

-HERE-t mbajnë prezantime në seminaret kombëtare që planifikohen prej tyre;

-HERE-t luajnë role aktive si ekspertë ose si moderatorë në aktivitetet ndërkombëtare kur kjo kërkohet;

-HERE-t përfshihen dhe rekrutohen për detyra të ndryshme në kuadër të misioneve të asistencës teknike, përgatitje studimesh, botimesh;

-HERE-t përfshihen në grupe pune (kombëtare) për hartimin e dokumenteve strategjikë, përmirësime të bazës ligjore, etj.

-HERE-t prononcohen në median e shkuar dhe atë televizive lidhur me problematikat dhe politikat e Arsimit të Lartë;

 

PËRGJEGJËSITË E ZYRËS ERASMUS+ NDAJ HERE-ve

 -Zyra Erasmus+  koordinonin dhe lehtëson punën e HERE-ve në Shqipëri, si dhe lehtëson pjesëmarrjen e tyre në aktivitete të ndryshme rajonale apo ndërkombëtare;

-Zyra Erasmus+ në bashkëpunim me HERE-t harton programin vjetor të punës (për HERE-t) dhe monitoron aktivitetet e tyre;

-Zyra Erasmus+ përgatit raporte për Agjencinë Ekzekutive në Bruksel për  aktivitetet e kryera nga HERE-t.

 

Raporti i aktiviteteve të HERE-ve

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/here_report_2012_130801.pdf

 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php#4