Erasmus+ për Arsimin e Lartë

Erasmus+ është programi i Bashkimit Evropian për arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin për periudhën 2014-2020.

Erasmus+ synon të promovojë, ndër të tjera:

  •  Krijimi i mundësive për të studiuar, për t’u trajnuar, për të fituar përvojë pune jashtë vendit;
  • Përfundimi i studimeve jashtë vendit në periudha të shkurtra ose ndjekja e cikleve të plota të studimit;
  • Mbështetja e personave me nevoja të veçanta nga shtresat e margjinalizuara dhe atyre me pak mundësi;
  • Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë të BE-së dhe jashtë saj për zhvillimin e qasjeve të reja mësimore, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhdueshëm të stafit, etj.
  • Bashkëpunimi ndërmjet aktorëve të arsimit dhe atyre të botës së biznesit duke sjellë mundësi të reja për institucionet e arsimit të lartë, studentët dhe stafin e tyre për të lehtësuar transferimin e njohurive, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj.
  • Zhvillimi i edukimit dixhital dhe përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit.

Erasmus+ sjell nën të njëjtën ombrellë (i) Programin e të mësuarit gjatë gjithë jetës (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Jean Monnet dhe Grundtvig) (ii) programin Youth in Action (iii) pesë programe bashkëpunimi ndërkombëtar (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programi për bashkëpunim me vendet e industrializuara) dhe (iv) aksioni i ri sportiv.Programi shtatëvjeçar ka një buxhet prej 14.7 miliardë euro; një rritje prej 40% krahasuar me nivelet e mëparshme të shpenzimeve, duke reflektuar angazhimin e BE-së për të investuar në këto fusha.

ERASMUS+ do të ofrojë mundësi për mbi 4 milionë evropianë për të studiuar, trajnuar, fituar përvojë pune dhe vullnetarë jashtë vendit. Rreth 2 milionë studentë, 500.000 të rinj dhe vullnetarë, 650.000 kursantë, të cilët do të kryejnë praktika profesionale, 800.000 staf akademik dhe pedagogjik dhe rreth 125.000 institucione dhe organizata pjesëmarrëse pritet të përfitojnë nga Erasmus+.

ERASMUS+ do të mbështesë partneritetet transnacionale ndërmjet institucioneve dhe organizatave të Arsimit, Trajnimit dhe Rinisë për të nxitur bashkëpunimin dhe për të lidhur botën e Arsimit dhe të punës për të trajtuar boshllëqet e aftësive me të cilat po përballemi në Evropë.

Ai gjithashtu do të mbështesë përpjekjet kombëtare për të modernizuar sistemet e arsimit, trajnimit dhe rinisë. Në fushën e Sportit, do të ketë mbështetje për projektet bazë dhe sfidat ndërkufitare si lufta kundër trukimeve të ndeshjeve, dopingut, dhunës dhe racizmit.

Veprimet e programit Erasmus + ndahen në veprime të decentralizuara dhe të centralizuara. Veprimet e decentralizuara menaxhohen në çdo vend të programit nga Agjencitë Kombëtare që emërohen nga autoritetet e tyre kombëtare. Veprimet e centralizuara menaxhohen në nivel evropian nga Agjencia Ekzekutive e Arsimit, Audiovizive dhe Kulturës (EACEA) me vendndodhje në Bruksel.

Dimensioni ndërkombëtar i Erasmus+ hap bashkëpunimin ndërmjet vendeve të programit dhe vendeve partnere.

Vendet e programit: 28 shtete anëtare të BE-së; Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia; Turqia dhe ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

Vendet Partnere*: ​​Ballkani Perëndimor – Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia; Vendet e Partneritetit Lindor – Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia, Ukraina; Vendet e Mesdheut jugor – Algjeria, Egjipti, Izraeli, Jordania, Libani, Libia, Maroku, Palestina, Siria, Tunizia; Federata Ruse; Azia Qendrore: Kazakistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan; Amerika Latine; Afrika e Jugut; Vendet ACP; Vendet e industrializuara.

Shihni të gjitha vendet në Programin Erasmus+

Udhëzues: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Website e programit ERASMUS+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Detaje mbi thirrjet në faqen e internetit të Agjencisë Ekzekutive të Arsimit, Audiovizualit dhe Kulturës (EACEA) përgjegjëse për menaxhimin e Programit: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en