Zyra Erasmus+ në Shqipëri

Changing lives, opening minds

Zyra Erasmus+ në Shqipëri

 Çfarë është Zyra Erasmus+?

Duke filluar nga viti 2014, Zyrat Kombëtare Tempus u shndërruan në Zyrën Kombëtare Erasmus+ (NEO).

Zyra Kombëtare Erasmus+ (NEO) asiston Komisionin, Agjencinë Ekzekutive dhe autoritetet lokale në zbatimin e Programit Erasmus+. Është pika qendrore në Shqipëri për palët e ineteresuara, të përfshirë në Programin Erasmus+ në fushën e arsimit të lartë. Zyra kontribuon në përmirësimin e ndërgjegjësimit, dukshmërisë, rëndësisë, efektivitetit dhe ndikimit të dimensionit ndërkombëtar të Erasmus+.

Zyra Kombëtare Erasmus+ është përgjegjëse për:

  • Ofrimin e informacionit për aktivitetet Erasmus+ që janë të hapura për pjesëmarrjen (përfshirë në fushat e arsimit të lartë, rinisë dhe VET-it, aty ku është e përshtatshme);
  • Këshillimin dhe ndihmën ndaj aplikantëve të mundshëm;
  • Koordinimni e ekipit vendor të Ekspertëve të Reformës në Arsimin e Lartë (HERE);
  • Kontributin në studime dhe evente;
  • Ofrimin e mbështetjes për dialogun politik;
  • Mbajtjen e kontakteve me autoritetet lokale dhe delegacionin e BE-së;
  • Ndjekjen zhvillimeve e politikave në fushën e arsimit të lartë në vendin e tonë.

Klikoni linkun për më shumë informacion rreth udhëzuesit të programit (2021-2027):

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-programme-guide

LAJME

Faqja e internetit e Panairit Virtual CBHE të Tetorit 2021, ku janë ruajtur të gjitha prezantimet Power Point dhe regjistrimet në video, është përfunduar dhe është në dispozicion. Prezantimet nga 100 projektet e paraqitura gjatë eventit janë mbledhur në...

Publikimet e HERE-ve

Publikimet e NEO-ve

Erasmus Mundus Joint Masters

Erasmus Mundus Joint Masters Aplikimet në programet Master Nëpërmjet këtij komponenti një individ mund të kryejë studime Master me kohë të plotë, në dy ose më shumë Universitete Evropiane nëpërmjet mbështetjes së një bursë Erasmus+. Një kusht i rëndësishëm për aplikim...

Shkëmbime të shkurtra – ICM (Studentë/Staf)

Shkëmbime të shkurtra – ICM (Studentë/Staf) KEY ACTION 1 – INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY Nëse një Universitet Shqiptar është përzgjedhur si fitues në një projekt dypalësh në kuadrin e Lëvizshmërisë Ndërkombëtare të Kredive, studentët, stafi mësimdhënës dhe...

Jean Monnet

JEAN MONNET Programi Jean Monnet mbështet projekte të dedikuara për mësimdhënie dhe kërkime mbi procesin e integrimit evropian. Ai mbështet këto projekte dhe profesorët, përmes aktiviteteve kyçe si kurse, kërkime, konferenca dhe publikime në fushën e studimeve të...

KA2- Bashkëpunim për inovacion dhe përvoja të mira

KA2 – Bashkëpunim për inovacion dhe përvoja të mira Përfshin bashkëpunimin për inovacion dhe përvoja të mira, në formën e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe/ose bizneseve dhe palëve të tjera të interesuara, ngritjen e kapaciteteve për...

KA1- Mobilitete

KA1. Mobilitetet e të mësuarit: Përfshin shkëmbimin e studentëve, pedagogëve dhe stafit administrativ. Ai përfaqëson afërsisht 63% të buxhetit të përgjithshëm. Mobilitetet e krediteve Projektet e Ngritjes së Kapaciteteve Në fushën e Mobiliteteve, Institucionet e...

Sporti

RRITJA E KAPACITETEVE NË FUSHËN E SPORTIT  Projektet e ngritjes së kapaciteteve janë projekte bashkëpunimi ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet organizatave aktive në fushën e sportit në Program dhe vendeve të treta që nuk janë të lidhura me...

Rinia

NDËRTIMI I KAPACITETEVE NË FUSHËN E RINISË Projektet e ngritjes së kapaciteteve janë projekte bashkëpunimi ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet organizatave aktive në fushën e të rinjve në Program dhe vendeve të treta që nuk janë të lidhura me...

CONTACT

Address: Sheshi Skenderbej, Pallati i Kulturës , kt 3, Tirana

Tel:  +355 4 2240435
Email 1: erasmusalbania@gmail.com
Email 2: albania@erasmusplus.al