Çfarë është Erasmus+?

Erasmus+ është programi i BE-së për të mbështetur arsimin e lartë, arsimin profesional dhe trajnimet, rininë dhe sport në Evropë. Ai ka një buxhet të vlerësuar prej 26.2 miliardë euro i cili është gati dyfishi i financimit krahasuar me programin e tij paraardhës (2014-2020).

Programi 2021-2027 vendos në fokus përfshirjen sociale, mjedisin, dixhitalizimin dhe promovimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën demokratike.

Ai mbështet prioritetet dhe aktivitetet e përcaktuara në Zonën Evropiane të Arsimit, Planin e Veprimit të Arsimit Dixhital dhe Axhendën Evropiane të Aftësive. Programi gjithashtu:

  • mbështet Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale
  • zbaton Strategjinë e BE-së për Rininë 2019-2027
  • zhvillon dimensionin evropian në sport

Mundësitë

Erasmus+ ofron mundësi mobiliteti dhe bashkëpunimi në:

  • arsimin e lartë
  • arsimit dhe formimit profesional
  • rininë
  • sport

Informacioni më të detajuar mbi këto mundësi, duke përfshirë kriteret e përshtatshmërisë, mund ta gjeni në Udhëzuesin e Programit Erasmus+.

Thirrja për Propozime 2022

Thirrja për Propozime për vitin 2022 janë publikuar. Thirrja përfshin një sërë mundësish ndërkombëtare.
Për më shumë informacion mbi këto mundësi, ju lutemi klikoni lidhjen e mëposhtme:https://erasmus-plus.ec.europa.eu/…/accessing-erasmus…

Udhëzuesi i Programit 2022 është i disponueshëm këtu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/…/erasmusplus…