HERE Publications

Influence of Covid-19 on teaching in Albanian Higher Education

Mësimi bazuar në kompetenca dhe aftësi. Një prespektivë domethënëse për nevojat e tregut dhe marrëdhënien biznes-universitet.