Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit Profesional dhe Trajnimeve (VET)

Projektet e ngritjes së kapaciteteve janë projekte bashkëpunimi ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet organizatave aktive në fushën e VET në Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e treta të lidhura me Programin, dhe vendet e treta që nuk janë të lidhura me Programin. Ato synojnë të mbështesin rëndësinë, aksesueshmërinë dhe reagimin e institucioneve dhe sistemeve të VET në vendet e treta që nuk janë të lidhura me Programin si një shtytës i qëndrueshëm socio-ekonomik zhvillimin.

 

OBJEKTIVAT 

Konkretisht:

  • Përforcimi i lidhjeve ndërmjet vendeve të treta që nuk janë të lidhura me sistemin e Programit të VET dhe tregut të tij të punës, në mënyrë që të përafrohet më mirë VET me mundësitë (në zhvillim) të tregut lokal të punës;
  •  Rritja e lidhjes ndërmjet profileve të VET dhe strategjive dhe prioriteteve lokale/rajonale/kombëtare të ndikuara nga aftësitë, veçanërisht ato të mbështetura nga veprime të tjera të Bashkimit Evropian, në mënyrë që të sigurohet koherenca;
  •  Rritja e kapaciteteve të ofruesve të VET veçanërisht në fushat e menaxhimit, qeverisjes, përfshirjes, sigurimit të cilësisë, inovacionit; dhe ndërkombëtarizimi;
  • Mbështetje të stafit, menaxherëve, politikëbërësve dhe mësuesve ndaj qasjeve që afrojnë tregun e punës dhe VET (zhvillimi i kurrikulës me partnerët e sektorit privat…);
  • Përmirësimi i njohurive, aftësive teknike, menaxheriale dhe pedagogjike të mësuesve dhe trajnerëve të VET;
  • Integrimi i kontributit nga mësuesit/trajnuesit, nxënësit e AFP-së dhe punëdhënësit, nga sektori privat në veçanti, në kurrikulën, hartimin e profilit dhe reformën e trajnimit;
  • Përmirësoni nivelin e kompetencave, aftësive dhe potencialit të punësimit të nxënësve të VET duke zhvilluar programe të reja dhe inovative arsimore të VET, veçanërisht ato që ofrojnë kompetenca kryesore, gjuhën bazë dhe TIK-un;
  • Nxitja e bashkëpunimit në rajone të ndryshme të botës përmes iniciativave të përbashkëta.

NGRITJA E KAPACITETEVE NË FUSHËN E ARSIMIT PROFESIONAL DHE TRAJNIMEVE (VET)

Ky dokument përmban disa faqe të nxjerra nga udhëzuesi i plotë i programit, duke shpjeguar ndërtimin e kapaciteteve në fushën e VET-it.