KA2 – Bashkëpunim për inovacion dhe përvoja të mira

Përfshin bashkëpunimin për inovacion dhe përvoja të mira, në formën e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe/ose bizneseve dhe palëve të tjera të interesuara, ngritjen e kapaciteteve për institucionet e vendeve jo të industrializuara (ish-projektet Tempus). KA2 përfaqëson rreth 28% të buxhetit të përgjithshëm.

Ndërtim kapaciteti

Projektet e Ngritjes së Kapaciteteve synojnë të mbështesin modernizimin, aksesueshmërinë dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë në vendet partnere. Këto projekte janë projekte bashkëpunimi ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe kryesisht ndërmjet Institucioneve të Arsimit të Lartë (Institucioneve të Arsimit të Lartë) nga Programi dhe Vendeve Partnere të pranueshme.

Këto projekte mund të jenë:

Projekte të përbashkëta: për të ndihmuar Institucionet e Arsimit të Lartë nga vendet partnere për të zhvilluar, modernizuar dhe shpërndarë kurrikulat e reja, metodat ose materialet e mësimdhënies, si dhe për të nxitur sigurimin e cilësisë dhe qeverisjen e institucioneve të arsimit të lartë.

Projektet strukturore: zhvillimi dhe reformimi i institucioneve dhe sistemeve të arsimit të lartë në vendet partnere; për të rritur cilësinë dhe rëndësinë e institucioneve të arsimit të lartë, për të promovuar bashkëpunimin rajonal dhe për të rritur konvergjencën me zhvillimet ndërkombëtare në arsimin e lartë.

Në rastin e Projekteve të Ngritjes së Kapaciteteve që synojnë vendet partnere të kualifikuara nga Ballkani Perëndimor, projektet mund të përfshijnë një Fillim të Veçantë të Lëvizshmërisë drejtuar ose studentëve ose stafit nga institucionet partnere të Arsimit të Lartë. Lëvizshmëria duhet të jetë instrumentale për objektivat e projektit (lëvizshmëria e integruar) dhe të zbatohet përmes marrëveshjeve ndërinstitucionale.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-higher-education_en

Partneritetet Strategjike

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

Aleancat e Dijes

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en