Shkëmbime të shkurtra – ICM (Studentë/Staf)

KEY ACTION 1 – INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

Nëse një Universitet Shqiptar është përzgjedhur si fitues në një projekt dypalësh në kuadrin e Lëvizshmërisë Ndërkombëtare të Kredive, studentët, stafi mësimdhënës dhe administrativ mund të përfitojnë nga mobilitetet afatshkurtra, nga 3 deri në 12 muaj për studentët Bachelor, Master dhe PhD dhe nga 5. ditë deri në 2 muaj për personelin mësimor dhe administrativ. Kërkesat e gjuhës janë të specifikuara në marrëveshjen ndërinstitucionale ndërmjet dy universiteteve.

Si të aplikoni për mundësi të tilla?

Të gjithë aplikantët duhet të kontaktojnë zyrat e marrëdhënieve ndërkombëtare ose të projektit në institucionet e tyre për të mësuar nëse ndonjë projekt mobiliteti Erasmus + po zbatohet. Ata duhet të marrin informacion në lidhje me kohën e paraqitjes së aplikacioneve individuale, kriteret e përzgjedhjes, afatin kohor të aplikimit, etj.

Një student duhet të dijë:

Kriteret e përzgjedhjes për studentët dhe stafin janë të përcaktuara në marrëveshje ndërmjet institucioneve dërguese. Ato duhet të shpallen kur të hapet thirrja për aplikime dhe të shpallen siç duhet.

Njohja e periudhës së studimit është një kusht i detyrueshëm mes dy institucioneve. Institucioni pritës është i detyruar të pajisë studentin dhe institucionin dërgues me listën e rezultateve dhe institucioni dërgues është i detyruar të njohë plotësisht modulet e zbatuara dhe listën e rezultateve që ka arritur. Për këtë arsye studenti plotëson “Marrëveshjen e të mësuarit për studime”.

Marrëveshje mësimore Erasmus+ HE për studime

Marrëveshja e Mësimit për Studime përgatitet nga studenti përpara fillimit të mobilitetit, bazuar në mënyrat që ai zgjedh për të përfunduar në institucionin pranues (tabela A). Module të tilla përshkruhen në katalogun e vënë në dispozicion nga institucioni marrës. Gjithashtu studenti plotëson tabelën B me modulet përkatëse në institucionin dërgues, të cilat do të njihen pas periudhës së mobilitetit.

Kjo marrëveshje nënshkruhet bashkërisht nga studenti, personi përgjegjës në institucionin dërgues dhe personi përgjegjës në institucionin pranues.

Stafi

Stafi i universitetit (akademik ose administrativ) bazuar në objektivin e periudhës së mobilitetit plotëson:

Lëvizshmëria e stafit për Marrëveshjen e Mësimdhënies;

Erasmus+ HE Staff Mobility Marrëveshje për mësimdhënie

Lëvizshmëria e stafit për Marrëveshjen e Trajnimit;

Marrëveshja e Lëvizjes së Stafit të Erasmus+ HE për trajnim

Marrëveshja e Grantit të Pjesëmarrësve

Përveç marrëveshjeve të lartpërmendura, studentët dhe stafi do të nënshkruajnë edhe marrëveshjen e grantit të pjesëmarrësve, e cila përcakton kushtet e mbështetjes financiare dhe modalitetet e alokimit. Ky dokument nënshkruhet ndërmjet individit dhe institucionit të vendit të programit përpara fillimit të mobilitetit.

Për informacion shtesë, ju lutemi kontaktoni zyrën e marrëdhënieve ndërkombëtare ose të projektit në universitetin tuaj.