Erasmus Mundus Joint Masters

Aplikimet në programet Master

Nëpërmjet këtij komponenti një individ mund të kryejë studime Master me kohë të plotë, në dy ose më shumë Universitete Evropiane nëpërmjet mbështetjes së një bursë Erasmus+. Një kusht i rëndësishëm për aplikim në këtë komponent është njohja e gjuhës angleze dhe njohja e saj në një format të njohur ndërkombëtarisht si TOEFL ose IELTS.

Pas përfundimit të studimeve, studentit do t’i jepet një diplomë e përbashkët e nënshkruar nga të gjitha universitetet evropiane në konsorcium. Aplikimet për programet master zakonisht mbeten të hapura nga tetori deri në dhjetor, dhe herë pas here deri në muajin janar.

Bursat Erasmus + mbulojnë të gjitha shpenzimet, duke përfshirë koston e transportit, koston e qëndrimit, tarifat e shkollimit, sigurimin e jetës, koston e vizave, etj.

Për listën e plotë të Masterëve të Përbashkët të Aksionit 1 Erasmus Mundus, shikoni lidhjen e mëposhtme:

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

Erasmus Mundus është një program bashkëpunimi dhe lëvizshmërie në fushën e arsimit të lartë që synon të rrisë cilësinë e arsimit të lartë evropian dhe të promovojë dialogun dhe mirëkuptimin midis njerëzve dhe kulturave përmes bashkëpunimit me vendet e treta. Përveç kësaj, ai kontribuon në zhvillimin e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve të bashkëpunimit ndërkombëtar të institucioneve të arsimit të lartë në vendet e treta duke rritur lëvizshmërinë midis Bashkimit Evropian dhe këtyre vendeve.

Programi Erasmus Mundus ofron mbështetje për:

– Institucionet e arsimit të lartë që dëshirojnë të zbatojnë programe të përbashkëta në nivel pasuniversitar ose të krijojnë partneritete bashkëpunimi ndërinstitucional midis universiteteve nga Evropa dhe vendeve të treta të synuara;

Studentët individualë, studiuesit dhe stafi universitar që dëshirojnë të kalojnë një periudhë mësimore kërkimore studimore në kontekstin e një prej programeve të përbashkëta të sipërpërmendura ose partneriteteve bashkëpunimi;

Çdo organizatë aktive në fushën e arsimit të lartë që dëshiron të zhvillojë projekte që synojnë të rrisin atraktivitetin, profilin, dukshmërinë dhe imazhin e arsimit të lartë evropian në mbarë botën;

Erasmus Mundus 2009-2013 zbatohet përmes veprimeve të mëposhtme:

Veprimi 1: Programet e përbashkëta Erasmus Mundus me cilësi të jashtëzakonshme në nivele master (Aksioni 1 A) dhe doktoraturë (Aksioni 1 B) duke përfshirë bursa/bursat për të marrë pjesë në këto programe;

Veprimi 2: Partneritetet Erasmus Mundus ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë evropian dhe të vendeve të treta, duke përfshirë bursa dhe bursa për mobilitet në të gjitha nivelet akademike;

Veprimi 3: Promovimi i arsimit të lartë evropian përmes projekteve për të rritur atraktivitetin e Evropës si një destinacion arsimor dhe një qendër ekselence në nivel botëror.