PËRMBLEDHJE

Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri punon së bashku me të ndryshme kombëtare dhe partnerët ndërkombëtarë. Këta partnerë luajnë një rol vendimtar në aktivitetet e ndryshme të organizuara promovojnë programin Erasmus+, për të inkurajuar studentët dhe profesorët që të aplikojnë në program, për të organizuar seminare në lidhje me sistemin e arsimit të lartë etj.

Partnerët Kombëtar

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
HERE(Ekspertët e Reformës së Arsimit të Lartë)
ESN Albania (Erasmus Student Network Albania)
WBAA (Shoqata e Alumnive të Ballkanit Perëndimor)

Partnerët Ndërkombëtarë

Agjencia EACEA (Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës)
Delegacioni i BE-së
NEOs &Agjencitë Erasmus+