Në vendet e Programit

Agjensitë Kombëtare

Programi Erasmus+ menaxhohet nga Agjensitë Kombëtare për 28 vende të Bashkimit Evropian, plus ishullin, Lihtenshtajnin, Norvegjinë, IRJM-në, Turqinë dhe Serbinë, të cilat quhen ndryshe Vende Programi. Kontaktet e Agjencive Kombëtare mund t’i gjeni si më poshtë:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

Në vendet Partnere

Zyrat Kombëtare Erasmus+

Zyrat Kombëtare Erasmus+ (NEO) ndihmojnë Komisionin Evropian dhe autoritetet lokale në zbatimin e Erasmus+ në disa vende partnere.

Këto vende janë të vendosura në Ballkanin Perëndimor, Mesdheun Lindor dhe Jugor, Azinë Qendrore dhe Rusi. Zyrat kombëtare ofrojnë informacion mbi Erasmus+, monitorimi dhe vlerësimi i projekteve të financuara, ndihma e aplikantëve dhe pjesëmarrësve, mbështetja e dialogut për politikat dhe mbajtja e kontakteve me autoritetet lokale dhe delegacionet e BE-së. Lista e Zyrave Kombëtare Erasmus+ është e disponueshme në faqen e internetit të Agjencisë Ekzekutive Evropiane të Arsimit dhe Kulturës, linku:

https://wayback.archive-it.org/12090/20210122013205/https:/eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en