Western Balkans Alumni Association (WBAA)

Shoqata e Alumnive të Ballkanit Perëndimor (WBAA) është një shoqatë rajonale e të diplomuarve nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Serbia, të cilët kanë kaluar një pjesë të studimeve, praktikës ose aktiviteteve vullnetare në një nga vendet e programit Erasmus+, ose si studiues i vendeve të BE-së ose jo-BE ose si individ i vetëfinancuar.
E nisur zyrtarisht në mars 2018, WBAA lindi nga Platforma e BE-së për Ballkanin Perëndimor për Arsimin dhe Trajnimin në 2014. WBAA mbështetet dhe financohet nga Komisioni Evropian.
Sot, shoqata bashkon të gjithë aktorët përkatës në Ballkanin Perëndimor për t’u siguruar që zërat e të rinjve në rajon të dëgjohen.
Gjatë sesioneve dhe formateve të ndryshme të organizuara nga anëtarët e WBAA për anëtarët e rregullt të WBAA , ekspertë nga departamente të ndryshme, fusha profesionale dhe rajone ftohen për të ofruar informacion të rëndësishëm rreth programeve të mobiliteteve, trajnimeve profesionale, strukturave organizative etj.

Objektivat e WBAA janë:

  • Krijimi i një bashkimi të fortë të të diplomuarve nga Ballkani Perëndimor
  • Promovimi i mundësive të mobiliteteve në Evropë dhe më gjerë
  • Ndarja e përvojës duke mbështetur dhe mentoruar studentët
  • Rritja e punësueshmërisë përmes shkëmbimit të praktikave, përvojave dhe kontakteve më të mira
  • Fuqizimi dhe frymëzimi i të rinjve për të arritur qëllimet e tyre
  • Kontributi në modernizimin e sistemeve të arsimit të lartë në vendlindje
  • Ndërlidhja me shoqata të tjera të diplomuar në BE dhe më gjerë

Kontaktet e WBAA:

Faqja e internetit: https://www.western-balkans-alumni.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/WesternBalkansAlumniAssociation/

Instagram:@wbaassociation

E-Mail: albania@western-balkans-alumni.eu  ose info@western-balkans-alumni.eu

Linku i aplikimit: https://www.western-balkans-alumni.eu/membership/