HERE seminar  “Academic Compatibility AML-University, an effective agenda to support student success”.

Date: 17th   June 2021
Activity: Here Seminar
Venue: University “Ismail Qemali” Vlora

On 17th June2021 was held the HERE seminar on the topic “Academic Compatibility AML-University, an effective agenda to support student success”.

This seminar took place online and physically.

The seminar started with a greeting from the rector of the University “Ismail Qemali” Vlora, then it was followed by deputy coordinator of the national Erasmus + office, Mrs. Elona Saraçi.

The seminar continued in the form of presentations and it was closed with discussions and suggestions.

 Presentations:

Disa rezultate te analizes se komptibilitetit akademik ndermjet SHML dhe universitetit ne fushat e biologjise dhe inxhinerise – PROF.AS. F. BIDAJ, PROF. A.PAPARISTO

Plani strategjik dhe transparenca akdemike për pranimet në Universitet – Prof.A.Paparisto, Prof.As. F.Bidaj, Prof.As.L.Pustina, Prof.B.Bijo, Prof.A.Xhuvani- HERE Shqiperi

FORCIMI I ROLIT TË NJËSISË TË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË PËR PRANIMET NË UNIVERSITET – B. BIJO, F. SHEHU

Conclusions and recommendations:

https://erasmusplus.al/wp-content/uploads/2022/06/PERFUNDIME-DHE-REKOMANDIME._Seminari-HERE_.pdf