Zyra Kombëtare Erasmus+, me përfaqësuese zv.koordinatoren Znj. Elona Saraçi, mori pjesë në takimin hapës të qendrës së parë të ekselencës Jean Monnet në Shqipëri, “Evropianizimi i Politikave Publike në Shqipëri”.
Kjo qendër ekselence do të jetë e hapur për studiues, studentë, avokatë, ndihmës juristë dhe publikun e gjerë. Gjithashtu synimi afatgjatë është të kontribuojë aktivisht në afrimin e Evropës dhe institucioneve të saj formale dhe joformale, me qytetarët shqiptarë.
____
National Erasmus + Office, represented by Deputy Coordinator Mrs. Elona Saraçi, participated in the opening meeting of the first center of excellence Jean Monnet in Albania, “The Europeanization of Public Policies in Albania”.
This center of excellence will be open to researchers, students, lawyers, assistant layers and the general public. Also the long-term goal is to actively contribute to bringing Europe with its formal and informal institutions, closer to the Albanian citizens.