Me nisjen e “Javës së Evropës” në Shkodër, Zyra Kombëtare Erasmus+ me stendën e përfaqësuar nga Znj. Elona Saraçi, priti shumë të interesuar rreth programit.
Vizitorët e stendës u informuan rreth mundësive të ofruara nga Erasmus+, duke u pajisur gjithashtu me materiale promovuese te ofruara nga zyra.
_____
“Europe Week” started in Shkodra where National Erasmus + Office with the stand represented by Mrs. Elona Saraçi welcomed many interested people about the program.
Visitors were informed about the opportunities offered by Erasmus +, also being provided with promotional materials provided by the office.